Tematyka migracyjna na przykładzie filmu Der Junge Siyar / Before snowfall kurdyjskiego autora Hishama Zamana


Abstrakt

Artykuł jest próbą opisu tekstów kultury kreowanych przez twórców ze współczesnych kręgów migracyjnych. Dzieła te są ważne z kilku powodów: brak stereotypów, klisz i zapośredniczeń, za pomocą autorskiego języka ukazują doświadczenia (często traumy i przeżycia graniczne) oraz świadectwa; w sensie narratologicznym, łączą przekaz dawnej kultury oralnej ze współczesnym językiem autorskim, który pozwala zrozumieć treści nieuchwytne dla form dziennikarskich i skrótowości nowych mediów. Odnotowuje również powstawanie podgatunku refugee story, jaki kształtuje się w początkach XXI w., oraz stosunek kultury polskiej do tego zjawiska.


Słowa kluczowe

tekst kultury; migracje; narratologia; autor

Vinterland, 2007.

Before snowfall / Die Junge Siyar (org. Før snøen faller), 2013.

Letter to the King (org. Brev til Konger), 2014.

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, przeł. Betkiewicz W. i in., Warszawa.

Bal M., 1999, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto.

Bal M., 2012, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. Bucholc M., Warszawa.

Bales K., 2019, Jednorazowi ludzie. Nowe niewolnictwo w gospodarce światowej, przeł. Dzierzgowska A., Gdańsk.

Balicki J., 2012, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej: humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa.

Bauman Z., 2016, Obcy u naszych drzwi, Warszawa.

Canetti E., 1985, Ocalony język. Historia pewnej młodości, przeł. Przybyłowska M., Warszawa.

Czapka E., 2006, Stereotyp uchodźcy, Olsztyn.

Jaspers K., 1990, Filozofia egzystencji. Wybór pism, przeł. Lachowska D., Wołkowicz A., Warszawa.

Manovich L., 2006, Język nowych mediów, przeł. Cypryański P., Warszawa.

Maslow, A. H., 1986, W stronę psychologii istnienia, przeł. Wyrzykowska I., Warszawa.

Miłosz C.,1980, Rodzinna Europa, Paryż.

Miłosz C.,1980, Zniewolony umysł, Paryż.

Mrożek S, 2008, Emigranci, Warszawa.

Pamuk O., 2003, Stambuł. Wspomnienia i miasto, przeł. Polat A., Kraków.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1971, oprac. Zespół Biblistów Polskich, wyd. II poprawione, przekł. z jęz. oryg., Poznań – Warszawa.

Sandauer A., 1981, Studia teoretyczne, w: Kakiet M., red., Zebrane pisma krytyczne, t. 2, Warszawa.

Tanpınar A.H., 2013, Spokojny umysł, przeł. Madejski R., Katowice.

Christodoulou H., Cambridge E., Duggan J., Migrant 'Mass Murder' Essex lorry deaths – Driver ‘passed out’ when he opened door ‘to get paperwork’ and found bodies of 39 Chinese migrants, https:// www.thesun.co.uk/news/10174799/essex­‑lorry­‑bodies­‑driver­‑news­‑chinesearrest/?utm_m edium=Social&utm_campaign=sunmaintwitter&utm_source=Twitter#Echobox=157190 9665 [dostęp: 08.11.2019].

Før snøen faller, https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1089138.ece [dostęp: 08. 11.2019].

Hisham Zaman, https://www.filmweb.no/profil/article1146189.ece [dostęp: 08.11.2019].

Hisham Zaman Awards, https://www.imdb.com/name/nm2106742/awards?ref_=nm_awd [dostęp: 08.11.2019].

Marius Matzow Gulbrandsen, Everything will be ok, http://minside.nfi.no/96676/everything­‑will-be­‑ok [dostęp: 08.11.2019].

van Hoeij B., Letter to the King (Brev til Kongen): Goteborg Review, https://www.hollywoodrepor ter.com/review/letter­‑king­‑brev­‑til­‑kongen-676397 [dostęp: 08.11.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-28


JędrzejewiczA. (2020). Tematyka migracyjna na przykładzie filmu Der Junge Siyar / Before snowfall kurdyjskiego autora Hishama Zamana. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 207-215. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.16

Artur Jacek Jędrzejewicz  artur.jedrzejewicz@uph.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0858-3194

Artur Jacek Jędrzejewicz – dr, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska.

Doktoryzował się z literaturoznawstwa (UŁ, 2010). Ukończył reżyserię filmową (Uniwersytet Śląski, WRiTV im. K. Kieślowskiego, 2002 r.). Sporadycznie realizuje filmy dokumentalne dla TVP. Bada relacje: literatura – film – kultura. Porównuje teksty kultury w relacji: (nie)świadomość zbiorowa – Autor jako antropologiczny fenomen. Najważniejsze publikacje: Luis Buñuel – Sacrum ukryte (Gdańsk 2013), Umieranie za życia – analityczna refleksja nad filmem „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego (Kraków 2015), Luis Buñuel. Paradoksy uduchowionego ateisty (Siedlce 2016), Przełom wieków w kinie. Czas w kulturze i edukacji (Siedlce 2018).


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).