Tom 2 Nr 1 (2011): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.2. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures. Issue: 2 (1)/2011Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym / Forms of intercultural dialogue in artistic translation

Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu. / This volume focuses on the forms of intercultural dialogue in translation (and through its agency) observed in the material of the following literatures: Bulgarian, Czech, Croatian, Macedonian, Polish, Serbian, Slovak and Slovenian. In their studies, the authors describe and interpret different levels of dialoguing (lexical one in most cases), they seek to determine premises that both enable the establishment of dialog and make it impossible. Also, they identify a negative and reluctant attitude of some translators to such dialogue.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Wspomnienie

Wielojęzyczność a dialog kulturowy

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Przekłady serbsko-polskie

Przekłady polsko-słowackie

Noty o Autorach i indeksy