Tom 8 Nr 1 (2017): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.8. Cz.1 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 8 (1)/2017Parateksty w odbiorze przekładu

Tom 8. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji na temat paratekstów towarzyszących przekładom literatur słowiańskich, podzielony został na pięć części problemowych eksponujących inny aspekt refleksji o paratekstach w odbiorze przekładu i dotyczy zwłaszcza literatur: amerykańskiej i bośniacko-hercegowińskiej, chorwackiej, czeskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ale także niemieckiej. Artykuły zamieszczone w tomie dotyczą roli i funkcji paratekstów (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), czynnej roli perytekstów w dialogu międzykulturowym i w serii przekładowej (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), perswazyjnego charakteru wstępów i ich wymiaru ideologicznego (Joanna Królak), sposobów oddziaływania recenzji i obecnej w nich mocy illokucyjnej (Sylwia Sojda), przypisów i zawartych w nich informacji dopełniających lekturę (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). Ostatnia cześć tomu dotyczy biografii i listów, traktowanych jako swego rodzaju epiteksty, które być może nie odnoszą się bezpośrednio do przekładanych utworów, ale opisują kontekst, w którym dzieło literackie powstaje (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). Wszystkie teksty, prócz trzech, opublikowane zostały w języku polskim. Artykuł Ameli Ljevo-Ovčiny zamieszczony został w języku bośniackim, Roberta Grošelja w języku słoweńskim, a Tei Rogić Musy w języku chorwackim. Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszystkich zainteresowanych wiedzą o kulturach słowiańskich.

Paratexts in the Reception of Translation

The Volume 8, Part 1, of the journal „Translation of Slavic Literatures”, is devoted to reflection on paratexts accompanying translations of Slavonic literatures, divided into five problem parts exposing another aspect of reflection on paratexts in the reception of translation, and concerns in particular literatures: American and Bosnian-Herzegovinian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, but also German. The articles in the volume concern the role and functions of paratexts (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), the active role of peritexts in intercultural dialogue and in the translation series (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), persuasive nature of introductions and their ideological dimension (Joanna Królak), ways of influencing of reviews and their current illocutionary force (Sylwia Sojda), footnotes and the information that they complement reading (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). The last part of the volume concerns biographies and letters, treated as a kind of epitexts, which may not refer directly to translated works, but describe the context in which a literary work is created (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). All texts, except three, have been published in Polish. The article by Amela Ljevo-Ovčina is in Bosnian, by Robert Grošelj in Slovenian, and by Tea Rogić Musa in Croatian. The publication is addressed to researchers of Slavonic literature and cultures (including Polish), students, and all interested in knowledge about Slavic cultures.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Monika Gawlak
Rola i funkcja paratekstu

Parateksty w dialogu międzykulturowym

Perswazyjny charakter paratekstu

Przypisy w transferze kulturowym

Kontekst jako paratekst

Noty o Autorach i indeksy