Czy mówisz po polsku, sąsiedzie? Potrzeby i oczekiwania Czechów i Litwinów wobec platformy do nauki języka polskiego polski.info


Abstrakt

W artykule autorzy prezentują wielojęzyczną platformę e-learningową www.polski.info. Jest ona innowacyjna,
interaktywna i przyjazna dla użytkownika. Jej celem jest ułatwienie dostępu osobom o różnych umiejętnościach, zainteresowaniach i potrzebach do technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT). Platforma korzysta z nowoczesnych narzędzi ICT i pozwala na naukę języka od samego początku, oferując atrakcyjne ćwiczenia. Jest tworzona w kilkunastu językach i dostępna dla zainteresowanych z wielu krajów. Portal jest przeznaczony dla dorosłych, którzy chcą uczyć się języka polskiego i poszerzać swoją wiedzę o Polsce. Obejmuje m.in.: kurs języka polskiego na poziomie A1 i A2 (w przygotowaniu poziom B1), przewodnik po gramatyce języka polskiego, słownik z nagraniem poprawnej wymowy poszczególnych słów i zwrotów, narzędzia do komunikacji z odbiorcami i udostępniania postów w ramach sieci społecznościowych. Z jednej strony autorzy odnoszą się do szerszego kontekstu potrzeb potencjalnych użytkowników tej platformy, zwłaszcza w obszarze statystyk, postaw i rekomendacji Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony analizują ich oczekiwania na podstawie badań przeprowadzonych w dwu sąsiadujących z Polską krajach – w Czechach i na Litwie. Zastosowanie w analizie danych ankietowych metody ilościowej i jakościowej pozwala ustalić i porównać potrzeby Czechów i Litwinów w zakresie nauki języka polskiego oraz pokazać, w jakim stopniu struktura i treści powstającej platformy e-learningowej będą w stanie je zaspokoić.


Słowa kluczowe

język polski; nauczanie języka polskiego jako obcego; nauczanie online; Litwa; Czechy; Unia Europejska

Beadle S. et al., 2015, Study on Foreign Language Proficiency and Employability – Final Report, European Commission, Brussels.

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS, 2019, https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych.pdf [dostęp: 20.10.2021].

Europeans and their languages: Special Eurobarometer 243, 2006, europa.eu, 02/2006, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/518 [dostęp: 20.10.2021].

Europeans and their languages: Special Eurobarometer 386, 2012, europa.eu, 06/2012, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1049 [dostęp: 20.10.2021].

Masoit I., 2018, Lenkų kalbos mokymo(si) perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė, „Žmogus ir žodis”, nr 20 (1), s. 62–74, https://doi.org/10.15823/zz.2018.13.

Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności. Komunikat komisji do Rady, Parlamentu europejskiego, Komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu Regionów, eur-lex.europa.eu, 22.11.2005, https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0596&from=FR [dostęp: 20.10.2021].

Pamuła-Behrens M. et al., 2019, Polish Online – Polish Language and Culture for Adult Learners, „Studia Slavica”, XXIII/2, s. 129–137.

Vilkienė L., 2010, Daugiakalbystė didžiuosiuose Lietuvos miestuose, in: Miestai ir kalbos, ed. M. Ramonienė, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, s. 27–68.

www.polski.info [dostęp: 20.10.2021].

Zawadzka A., 2012, Jak nauczać języka polskiego jako kolejnego obcego?, w: (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, red. B. Skowronek, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 9–20.

Pobierz

Opublikowane : 2023-01-05


MasojćI., & MurycJ. (2023). Czy mówisz po polsku, sąsiedzie? Potrzeby i oczekiwania Czechów i Litwinów wobec platformy do nauki języka polskiego polski.info. Postscriptum Polonistyczne, 30(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/PS_P.2022.30.06

Irena Masojć 
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie  Litwa
https://orcid.org/0000-0001-7492-946X

IRENA MASOJĆ – doc. dr, Katedra Nowoczesnych Dydaktyk, Akademia Edukacji, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa. Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, kontakty językowe, metodyka nauczania języka polskiego. Jej zainteresowania socjolingwistyczne wiążą się głównie z problematyką funkcjonowania języka polskiego w warunkach wielojęzyczności i wielokulturowości. Najważniejsze publikacje książkowe z tego zakresu: Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie (Warszawa 2001), we współautorstwie z Januszem Riegerem i Krystyną Rutkowską Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie (Warszawa 2006). Autorka licznych artykułów o specyfice form adresatywnych w polszczyźnie litewskiej. Współredaktorka tomów z cyklu Tożsamość na styku kultur (Wilno 2008, 2011, 2016, 2021).


Jiří Muryc  jiri.muryc1@gmail.com
Uniwersytet Ostrawski  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-2721-6093

JIŘÍ MURYC – PhDr., PhD, Katedra Slawistyki, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Autor i współautor dwu monografii: Obecné a specifické rysy polsko-české interference na českém Těšínsku (Ostrava 2010), Církevní diskurs v širším společensko-historickém kontextu
českého Těšínska (Ostrava 2013), autor kilkunastu tekstów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych w Czechach, Polsce i za granicą. Kieruje projektami badawczymi realizowanymi zarówno na Uniwersytecie Ostrawskim, jak i we współpracy z innymi ośrodkami w Czechach i krajach Unii Europejskiej
oraz bierze w nich udział. Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, wielojęzyczność, kontakty językowe, wielokulturowość na pograniczu czesko-polskim, gramatyka porównawcza języka polskiego i czeskiego, przekład ustny i pisemny. Lektor języka polskiego jako obcego i tłumacz z języka polskiego.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).