Bitwa pod Sarbinowem (1758) w świetle listów oficerów rosyjskich: nowa publikacja o rosyjskiej armii doby wojny siedmioletniej [Rec. Denis Anatol’evič Sdvižkov, Pis’ma s Prusskoj vojny. Lûdi Rossijsko-imperatorskoj armii v 1758 godu, Moskva 2019]


Abstrakt

Przedmiotem recenzji jest książka Denisa Sdvižkova poświęcona rosyjskiej armii w bitwie pod Sarbinowem (1758) w czasie wojny siedmioletniej. Analizując prywatne listy rosyjskich oficerów w antropologicznej perspektywie i umieszczając je w szerokim kontekście kulturowym, autor proponuje nowe spojrzenie na tę słynną batalię — oddając głos stronie, która dotychczas pozostawała milcząca.


Słowa kluczowe

wojna siedmioletnia; bitwa pod Sarbinowem; Zorndorf; armia rosyjska; historia militarna

Ciesielski T., Pogranicze polsko-pruskie w dobie wojny siedmioletniej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2008, nr 1, s. 3—17.

Englund P., Połtawa, tłum. W. Łygaś, Gdańsk 2015.

Karpiński T., Wrzosek J., Bitwa pod Sarbinowem (Zorndorf), pow. myśliborski, w świetle badań archeologicznych, „Archeologia Środkowego Nadodrza” 2013, t. 10, s. 111—136.

Kozlov S.A., „Okopnye” pis’ma russkih soldat 1700 g., w: Istoriâ Rossii do XX veka. Novye podhody k izučeniû. Kurs lekcij, Sankt-Peterburg 2008.

Kupiec M., Pole bitwy pod Sarbinowem (Zorndorf) jako obiekt turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 9, s. 59—74.

Nosov B.V., Ustanovlenie rossijskogo gospodstva v Reči Pospolitoj. 1756—1768 gg., Moskva 2004.

Paret P., The New Military History, „Parameters” 1991, vol. 21, no. 1, s. 10—18.

Podruczny G., Wrzosek J., Artillery Projectiles from the Battles of Zorndorf/Sarbinowo (1758) and Kunersdorf/Kunowice (1759), „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2012, fasc. 25, s. 77—85.

Podruczny G., Wrzosek J., Odwrót przez Dworskie Łęgi — jeden z epizodów bitwy pod Sarbinowem stoczonej 25 sierpnia 1758 roku w świetle przekazów historycznych i badań archeologicznych, „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 8: Nowa Marchia — prowincja zapomniana — Ziemia Lubuska — wspólne korzenie, s. 245—253.

Rogacki T., Zorndorf (Sarbinowo) 25 VIII 1758, Zabrze 2020.

Sdvižkov D., Das Zeitalter der Intelligenz: Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg, Göttingen 2006.

Sdvižkov D., Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, red. A. Kożuchowski, Warszawa 2011.

Sdvižkov D.A., Pis’ma s Prusskoj vojny. Lûdi Rossijsko-imperatorskoj armii v 1758 godu, Moskva 2019.

Sebastian T., Krajobraz po bitwie. Dwie relacje naocznych świadków dotyczące rosyjskiego najazdu z 1758 r., [cz. 1], „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2000, nr 7, t. 2, s. 229—242.

Skrycki R., Angielska relacja o bitwie pod Sarbinowem i pierwszy drukowany plan bitwy, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków, t. 2. Chojna 2008.

Święcicki J., Zorndorf — 25.08.1758, „Archeologia Wojskowa” 1993, nr 2, s. 39—42.

Weber K.F., Krajobraz po bitwie. Dwie relacje naocznych świadków dotyczące rosyjskiego najazdu z 1758 r., [cz. 2], oprac. T. Sebastian, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2011, nr 8, s. 393—419.

Zorndorf 1758: nierozstrzygnięta bitwa?, red. W.D. Brylla, B. Mykietów, M. Tureczek, Zielona Góra 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


GrygienczaD. (2021). Bitwa pod Sarbinowem (1758) w świetle listów oficerów rosyjskich: nowa publikacja o rosyjskiej armii doby wojny siedmioletniej [Rec. Denis Anatol’evič Sdvižkov, Pis’ma s Prusskoj vojny. Lûdi Rossijsko-imperatorskoj armii v 1758 godu, Moskva 2019]. Wieki Stare I Nowe, 16(21), 216-227. https://doi.org/10.31261/WSN.2021.21.14

Dymitr Grygiencza 
Badacz niezależny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9742-2856
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).