DLA RECENZENTA

Proces recenzowania:

Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem.

Tekst jest kwalifikowany do druku wyłącznie wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do publikacji. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja ewentualnie powołuje trzeciego Recenzenta.

Recenzje są przygotowywane w oparciu o formularz recenzji.

Autor po otrzymaniu recenzji wydawniczej zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag Recenzentów, poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redakcji.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie czasopisma.

Obowiązki Recenzenta

  1. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania Redakcji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
  2. Recenzent jest zobowiązany do zachowania zasad poufności.
  3. Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności i obiektywizmem.
  4. Recenzent dostarczy Redakcji jednoznacznych informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
  5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
  6. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek i podniesienie jakości artykułu.
  7. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
  8. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszelkich zauważonych naruszeniach zasad etycznych, uwzględniając naruszenie przez Autora zasad antyplagiatowych, ghostwritingu i guest authorshipu.

 

Formularz recenzji WSN:

Tytuł pracy – jasność i precyzja sformułowania 

 Tak

 Nie

Oryginalność podjętej problematyki badawczej

 Tak, w znacznym stopniu

 Tak, lecz w niewielkim stopniu

 Nie

Poprawność metodologiczna tekstu

 Tak

 Nie

Walor naukowy tekstu i poprawność wniosków

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Poziom merytoryczny tekstu

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Trafność doboru i wykorzystania literatury przedmiotu

 Tak

 Nie

Poprawność struktury i jasność kompozycji tekstu

 Tak

 Nie

Klarowność i poprawność tekstu pod względem językowym

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Trafność i jakość dobranego materiału poglądowego (ilustracje, tabele itp.)

 Tak

 Nie

Streszczenie – odpowiadające treści pracy

 Tak

 Nie

Ocena ogólna:

 tekst przyjęty do druku w obecnej formie

 tekst przyjęty do druku po wprowadzeniu poprawek zaznaczonych przez Recenzenta

 tekst nie powinien być opublikowany

Uwagi dla Autora: