DLA RECENZENTA

Proces recenzowania:

Podstawą procedury recenzowania są zalecenia przestrzegania zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (vide PDF). 

Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (double blind).  Artykuł otrzymuje odrębny numer, identyfikujący go w procedurze wydawniczej. 

Tekst jest kwalifikowany do druku wyłącznie wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do publikacji. W wyjątkowych przypadkach wobec rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego Recenzenta. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu również należy do Redakcji.

Recenzje są przygotowywane w oparciu o formularz recenzji. Recenzje są archiwizowane przez Redakcję w wersji elektronicznej. 

Autor po otrzymaniu recenzji wydawniczej zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag Recenzentów, poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, chyba że w przekonujący sposób wykaże, że zmiany nie są uzasadnione; jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi dla swego stanowiska uzyskać aprobatę Redakcji.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu i kieruje go do konkretnego tomu czasopisma. 

Wytyczne dla Recenzenta

  1. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania Redakcji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
  2. Recenzent jest zobowiązany do zachowania zasad poufności.
  3. Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności i obiektywizmem.
  4. Recenzent dostarczy Redakcji jednoznacznych informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
  5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
  6. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek i podniesienie jakości artykułu.
  7. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
  8. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszelkich zauważonych naruszeniach zasad etycznych, uwzględniając naruszenie przez Autora zasad antyplagiatowych, ghostwritingu i guest authorshipu.

 

Formularz recenzji WSN:

Tytuł pracy – jasność i precyzja sformułowania 

 Tak

 Nie

Oryginalność podjętej problematyki badawczej

 Tak, w znacznym stopniu

 Tak, lecz w niewielkim stopniu

 Nie

Poprawność metodologiczna tekstu

 Tak

 Nie

Walor naukowy tekstu i poprawność wniosków

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Poziom merytoryczny tekstu

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Trafność doboru i wykorzystania literatury przedmiotu

 Tak

 Nie

Poprawność struktury i jasność kompozycji tekstu

 Tak

 Nie

Klarowność i poprawność tekstu pod względem językowym

 Wyróżniający

 Dobry

 Słaby

Trafność i jakość dobranego materiału poglądowego (ilustracje, tabele itp.)

 Tak

 Nie

Streszczenie – odpowiadające treści pracy

 Tak

 Nie

Ocena ogólna:

 tekst przyjęty do druku w obecnej formie

 tekst przyjęty do druku po wprowadzeniu poprawek zaznaczonych przez Recenzenta

 tekst nie powinien być opublikowany

Uwagi dla Autora: