PROCES RECENZOWANIA

Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem.

Tekst jest kwalifikowany do druku wyłącznie wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do publikacji. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego Recenzenta.

Recenzje są przygotowywane w oparciu o formularz recenzji.

Autor po otrzymaniu recenzji wydawniczej zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag Recenzentów, poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redakcji.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie czasopisma.