Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Przesyłanie tekstów

Teksty można nadsyłać:

— logując się na portalu https://www.journals.us.edu.pl/index.php/WSN/index

— przekazując na adres: wsn@us.edu.pl

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy przesyłany tekst spełnia poniższe kryteria:

— tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji

— tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów, opisanymi w sekcji Zasady formatowania tekstu

— zostały załączone (na piśmie) licencje i oficjalne zgody na wykorzystanie materiału ilustracyjnego i wszelkiego innego, do którego właścicielem praw jest osoba trzecia.

Złożenie tekstu do Redakcji „Wieki Stare i nowe” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tego tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Autorzy są proszeni o podanie danych: alifiacja, adres poczty elektronicznej, nr ORCID

Proces recenzowania

Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem.

Tekst jest kwalifikowany do druku wyłącznie wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do publikacji. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego Recenzenta.

Recenzje są przygotowywane w oparciu o formularz recenzji.

Autor po otrzymaniu recenzji wydawniczej zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag Recenzentów, poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redakcji.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie czasopisma.

Korespondencja:

Redakcja „Wieki Stare i Nowe”

Instytut Historii

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

e-mail: wsn@us.edu.pl

Zasady formatowania tekstu

Informacje ogólne

– format pliku tekstowego (.doc , .docx)

– czcionka Times New Roman, 12 pkt w tekście głównym; 10 pkt w przypisach dolnych – interlinia 1,5 (półtora); w przypisach dolnych, spisie literatury i liście ilustracji 1 (pojedyncza)

– standardowy margines; zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów

– numeracja stron na dole, po prawej

– rozmiary tekstów

artykuł: maximum 30 000 znaków

artykuł recenzyjny: maximum 30 000 znaków

recenzja: maximum 10 000 znaków

streszczenie artykułu: maximum 1000 znaków

abstrakt: maximum 600 znaków

– materiał ilustracyjny – dołączony w osobnych plikach (.jpg lub .tiff, minimum 300 dpi), należy podać: nazwisko autora, źródło, z którego materiał, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie, należy dołączyć zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału w publikacji a w przypadku materiałów na licencjach otwartych, określić typ licencji i wskazać źródło.

Organizacja tekstu

– imię i nazwisko autora; alifiacja, adres poczty elektronicznej, nr ORCID

– tytuł artykułu / artykułu recenzyjnego / recenzji [w przypadku artykułów recenzyjnych i recenzji dodatkowo informacje bibliograficzne dotyczące recenzowanej pracy]

– abstrakt w języku polskim

– słowa kluczowe w języku polskim / angielskim

– treść artykułu, artykułu recenzyjnego lub recenzji

– spis literatury

– streszczenie w języku polskim / angielskim

Aparat naukowy

– przypisy dolne

podstawowy zapis: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

artykuł w pracy zbiorowej: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35–48.

artykuł w czasopiśmie: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, 4 (120), s. 35–45.

– spis literatury

schemat: Nazwisko i inicjał imienia autora: Yytuł pracy. Miejsce i rok wydania.

rozdział: Nazwisko i inicjał imienia: Tytuł rozdziału. W: Tytuł. Red. inicjał imienia i nazwisko. Miejsce i rok wydania, zakres stron.

Uwaga:

  1. nazwisko autora, redaktora, tłumacza – kapitaliki; tytuły publikacji i artykułów – kursywa; tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych – pismo proste i w cudzysłowie
  2. numeracja czasopism i serii zapisana cyframi arabskimi
  3. pauzy bez spacji (np. 25–35) między numerami tomów, części, zeszytów i stron, prosimy nie stosować łącznika (np. 25-35)