Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Przesyłanie tekstów

Teksty można nadsyłać:

— logując się na portalu i zgłaszając tekst w systemie OJS:  https://www.journals.us.edu.pl/index.php/WSN

lub

— przekazując na adres: wsn@us.edu.pl

 Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy przesyłany tekst spełnia poniższe kryteria:

— tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji,

— tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów,

— zostały załączone (na piśmie) licencje i oficjalne zgody na wykorzystanie materiału ilustracyjnego i wszelkiego innego, do którego właścicielem praw jest osoba trzecia.

Złożenie tekstu do Redakcji „Wieki Stare i Nowe” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tego tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Autorzy są proszeni o podanie danych: alifiacja, adres poczty elektronicznej, nr ORCID, wypełnienie formularza: Oświadczenie Autora: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/oswiadczenie_autora-artykul_w_czasopismie-cc.pdf

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do dokonywania pewnych modyfikacji tekstu nie naruszających merytorycznej strony opracowania.

 

Korespondencja:

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

e-mail: wsn@us.edu.pl

 

Zasady formatowania tekstu:

Informacje ogólne:

— format pliku tekstowego (.doc , .docx)
— czcionka Times New Roman, 12 pkt w tekście głównym; 10 pkt w przypisach dolnych
— interlinia 1,5 (półtora); w przypisach dolnych, spisie literatury i liście ilustracji 1 (pojedyncza)
— standardowy margines; zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów
— numeracja stron na dole, po prawej
— rozmiar tekstu: artykuł: maximum 30 000 znaków; recenzja: maximum 10 000 znaków; streszczenie: maximum 1000 znaków; abstrakt: maximum 600 znaków
— materiał ilustracyjny – dołączony w osobnych plikach (.jpg lub .tiff, minimum 300 dpi), należy podać: nazwisko autora, źródło, z którego materiał, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie, należy dołączyć zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału w publikacji a w przypadku materiałów na licencjach otwartych, określić typ licencji i wskazać źródło.

Organizacja tekstu:

— imię i nazwisko autora; alifiacja, adres poczty elektronicznej, nr ORCID

— tytuł artykułu / artykułu recenzyjnego / recenzji [w przypadku artykułów recenzyjnych i recenzji dodatkowo informacje bibliograficzne dotyczące recenzowanej pracy]

— streszczenie w języku polskim / angielskim

— abstrakt w języku polskim

— słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

— treść artykułu, artykułu recenzyjnego lub recenzji

— spis literatury

 Aparat naukowy:

— przypisy dolne
podstawowy zapis: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.
artykuł w pracy zbiorowej: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35–48.
artykuł w czasopiśmie: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, 4 (120), s. 35–45.
— spis literatury
schemat: nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł pracy. Miejsce i rok wydania.
rozdział: Nazwisko i inicjał imienia: Tytuł rozdziału. W: Tytuł. Red. inicjał imienia i nazwisko. Miejsce i rok wydania, zakres stron.
Uwaga:

  1. nazwisko autora, redaktora, tłumacza – kapitaliki; tytuły publikacji i artykułów – kursywa; tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych – pismo proste i w cudzysłowie,
  2. numeracja czasopism i serii zapisana cyframi arabskimi,
  3. pauzy bez spacji (np. 25–35) między numerami tomów, części, zeszytów i stron, prosimy nie stosować łącznika (np. 25-35).