O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo naukowe – rocznik internetowy – „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy oraz rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiążą się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to stanowi forum wypowiedzi zarówno dla teoretyków i historyków kultury, jak i specjalistów z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma było przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami (animal studies) pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie – zwierzęta. Poświadczają to już opracowane badania anglojęzyczne, a niniejsze czasopismo postawiło sobie za cel rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych obszarach kulturowych. Zaproponowana perspektywa ma w kolejnych publikacjach odsłonić niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post”. 

E-czasopismo o specjalistycznym charakterze jest poświęcone nie tylko publikowaniu artykułów z zakresu nowej dyscypliny wiedzy – zoofilologii. Powstanie czasopisma wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed przedstawicielami animal studies „trzecia kultura”, a co za tym idzie – biohumanistyka i ekoposthumanizm. Rocznik wpisuje się w nurt rozwijających się młodych interdyscyplinarnych dziedzin spod znaku „zoo”, a więc zoopoetyki, zoosemiotyki, zooantropologii, zooteologii, zoomuzykologii, zooetnologii, a nawet zoofarmakognozji oraz wszelkich innych nowych i pokrewnych kierunków badawczych takich, jak ekokrytyka, ekolingwistyka czy geopoetyka.

Od piątego wydania informacje na stronie czasopisma ukazują się w pełni w dwóch językach, polskim i angielskim. Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizowania informacji w obu językach we wszystkich numerach.

Czasopismo figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2020 = 91,41 (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49747).

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia wolny dostęp do publikowanych w nim treści zgodnie z zasadą, iż umożliwienie prowadzenia badań w sposób nieograniczony wpływa na powszechną wymianę wiedzy. 

Czasopismo naukowe „Zoophilologica” w trakcie swojego rozwoju zmieniło licencję z bardziej restrykcyjnej, która obowiązywała w momencie jego powstania, czyli z CC BY-NC-ND 4.0 na najbardziej otwartą CC BY-SA 4.0. Pierwsze cztery numery (1/2015, 2/2016, 3/2017, 4/2018) wydano na licencji CC BY-NC-ND 4.0, zaś od piątego numeru (5/2019) pismo ukazuje się na licencji Creative Commons BY-SA 4.0.

W ramach ujednolicenia otwartości dostępu do wszystkich numerów czasopisma w serwisie OJS Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego otwarło dostęp na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 również do wcześniejszych numerów sprzyjając idei otwartej nauki.