Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Autorzy mogą zgłosić niepublikowane dotąd teksty poprzez system OJS (od 2021 roku nie przyjmujemy już artykułów nadsyłanych drogą mailową).

Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271) oraz sprawdzenie, czy:

 • przesłany artykuł nie był poprzednio drukowany ani nie został aktualnie złożony do innego czasopisma;
 • tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect;
 • stopień pisma wynosi 12 punktów; interlinia wynosi 1,5 wiersza; w tekście jest używana kursywa, a nie podkreślenie (poza hiperłączami); a wszystkie ilustracje i tabele zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości;
 • tekst odpowiada stylistycznym i bibliograficznym wymogom opisanym w sekcji "Wytyczne dla Autorów". Zostały przygotowane streszczenia w językach polskim, rosyjskim i angielskim (oraz tytuły i pięć słów kluczy), które zostaną zamieszczone w miejscu na streszczenie artykułu;
 • złożony tekst nie zawiera żadnych elementów, które pozwoliłyby zidentyfikować Autora.

Wytyczne dla autorów
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU ANGLOJĘZYCZNEGO DO DRUKU
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM DO DRUKU
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU W JĘZYKU ROSYJSKIM DO DRUKU