Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

Zasady przygotowania tekstu do druku:

1) w lewym górnym rogu pełne imię i nazwisko autora zapisane alfabetem łacińskim i KAPITALIKAMI (Ctrl+Shift+K), np. JAN KOWALSKI, pod spodem miejsce pracy autora (instytut, uczelnia) w języku polskim pismem zwykłym, drukiem prostym;

2) tytuł artykułu — wyśrodkowany, pismem zwykłym, drukiem prostym;

3) tekst artykułu zapisany fontem Times New Roman, rozmiar fontu — 12 pkt., interlinia — 1,5;

4) akapity zaznaczone wcięciem (1 cm) poprzez formatowanie akapitu (bez użycia tabulatora i/lub spacji);

5) tekst bez podwójnych spacji;

6) marginesy — standardowe (2,5 cm z każdej strony);

7) strony numerowane w prawym dolnym rogu (opcja: Wstawianie, Numer strony);

8) tytuły w tekście i zwroty obcojęzyczne (np. sine qua non, de facto, a prori) — kursywą bez cudzysłowu;

9) tytuły czasopism i gazet — w cudzysłowie, drukiem prostym (nie stosujemy kursywy);

10) cytaty dłuższe niż trzy linijki przytaczamy bez cudzysłowu, drukiem prostym, oddzielając je od tekstu głównego z obu stron dodatkową interlinią;

11) cytaty krótsze niż trzy linijki przytaczamy w tekście głównym w cudzysłowie, drukiem prostym, poprzedzając wprowadzenie cytatu dwukropkiem;

12) w celu skrócenia cytatu (wycięcia fragmentu) stosujemy wielokropek (Alt+0133) w nawiasie kwadratowym;

13) w tekście głównym, gdy nazwisko występuję po raz pierwszy, podajemy je z pełnym imieniem; przytoczenie po raz kolejny — tylko nazwisko (np. Jan Kowalski; dalej — Kowalski);

14) tekst na końcu należy opatrzyć obcojęzycznym tytułem, streszczeniem (ok. 7–10 linijek) i 5 słowami kluczowymi w języku obcym:

- dla tekstów w języku polskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa klucze w języku angielskim i rosyjskim;
- dla tekstów w języku rosyjskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa klucze w języku angielskim i polskim;
- dla tekstów w języku angielskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa klucze w języku polskim i rosyjskim;

15) przypisy pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (opcja: Odwołanie — Wstaw przypis dolny);

16) w przypisach stosujemy skrót: Ibidem, Idem, Eadem, Zob., Cyt. itd.;

17) w przypisach nazwiska autorów, redaktorów i tłumaczy zapisujemy KAPITALIKAMI (Ctrl+Shift+K), a nie WERSALIKAMI, np. J. KOWALSKI;

18) w przypisach dolnych nie stosujemy pełnych imion autorów, a jedynie podajemy tę informację w formie skróconej — inicjał [kropka]; jeśli autor cytowanej pracy posługuje się dwoma imionami, zapis inicjałów przybiera postać np. J.A. KOWALSKI; zgodnie z zasadami polskiej normy edytorskiej pomiędzy inicjałami nie powinna znajdować się spacja; ta sama zasada dotyczy zapisu imion pisanych z łącznikiem, np. H.-G. GADAMER;

19) przypisy sporządzamy wg wzoru:

- książka jednego autora:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

- fragment książki:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: IDEM: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35–48.

- artykuł w monografii zbiorowej:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. NOWAK, B. MALINOWSKA-KERN. Warszawa 2008, s. 35–48.

- tekst z czasopisma:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4(120), s. 35–45.

- tekst z dziennika:

J. KOWALSKI: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

- tekst opublikowany w wydawnictwie ciągłym:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. NOWAK, B. MALINOWSKA-KERN. Warszawa 2008, s. 35–48.

- informacja o tłumaczu:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. ADAMSKA. Warszawa 2008.

- powtórzenie źródła:

Jeśli powołujemy się na źródło, które zostało podane w poprzednim przypisie, adres bibliograficzny powinien przyjąć postać:

Ibidem, s. 35.

Jeśli podajemy adres bibliograficzny, który już wcześniej był podawany, stosujemy tzw. opis skrócony, który powinien przyjąć postać:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska..., s. 45.

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś..., s. 35–48.

M. MALINOWSKA: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś..., s. 56–67.

- cytowanie źródeł internetowych (należy usunąć hiperłącze):

www.onet.pl (25.01.2015).

M. Kwietniewska: Jacques Derrida — horyzont życia i śmierci, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article377 (28.05.2010).