PROCES RECENZJI

I. Procedura recenzowania odbywa się według następujących zasad:

 - do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

- kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

- lista recenzentów czasopisma udostępniona jest na stronie internetowej czasopisma (poniżej)

II. Opis szczegółowy:

1. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane z dziedziny Animal Studies, a więc z zakresu filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauk przyrodniczych.

2. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, ghostwriters) ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma „Zoophilologica” dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk, takich jak: plagiat, fałszowanie danych, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania.

3. Redakcja przyjmuje, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu tekstu artykułu) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej. Formularz wypełniany przez Autorów znajduje sie poniżej:

ZOOPHILOLOGICA. POLISH JOURNAL OF ANIMAL STUDIES
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/index

ADRES REDAKCJI
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii
41-200 Sosnowiec
ul. S. Grota-Roweckiego 5, p. 4.10
tel. (32) 36-40-921
e-mail: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12B
e-mail: wydawus@us.edu.pl

 

ZAPORA GHOSTWRITING

Oświadczam, że artykuł / recenzja pt.

…………………………………………………………………………………………………...

jest moim tekstem oryginalnym, nie był dotychczas publikowany, nie został również złożony do druku w innym wydawnictwie.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie mojego artykułu w całości, tj. tekstu głównego ze streszczeniami, słowami kluczowymi i wszystkimi pozostałymi elementami graficznymi, jak również każdego z tych elementów osobno w wersji elektronicznej na stronie internetowej pisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” w „Open Journal Systems”, Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ) oraz w pozostałych elektronicznych bazach: Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum), Central and Eastern European Online Library (CEEOL). The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), POL-index. Powyższa zgoda obejmuje możliwość przeglądania / czytania i kopiowania treści wymienionych jednostek przez użytkowników przedmiotowych stron internetowych, przy czym przez kopiowanie rozumiemy zapisanie przez użytkownika udostępnionej zawartości publikacji na wybranym przez niego nośniku informacji.

Imię i nazwisko: ..............................................................

Data: …………….. Podpis: …………………………………….

 

4. Nadesłanie tekstu do recenzji redakcja uważa za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez autora o tym, że:

a) tekst nie został złożony w innym czasopiśmie (negatywny wynik procedury recenzowania zwalnia autora z tej umowy) i nie był wcześniej opublikowany;

b) tekst jest oryginalnym dziełem autora;

d) autor nie narusza praw autorskich badań naukowych i materiałów ilustracyjnych osób trzecich;

5. Po wpłynięciu artykułu redaktor naukowy danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku, a następnie sprawdza, czy artykuł spełnia kryteria kwalifikowania tekstu do publikacji.

6. Teksty po wstępnym zaopiniowaniu przez Kolegium Redakcyjne przechodzą procedurę recenzowania.

7. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma w porozumieniu z redaktorem naczelnym i po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.

8. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.

9. Procedura recenzowania jest anonimowa. Autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości (double-blind review process).

10. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz ustala termin sporządzenia przez nich recenzji.

11. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego poniżej formularza i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu.

 

 

“ZOOPHILOLOGICA. POLISH JOURNAL OF ANIMAL STUDIES”
FORMULARZ RECENZJI
Tytuł artykułu: …………………………………........................................................................
1.Ocena artykułu:
Kryteria oceny*:
1. Aktualność podjętego problemu .......
2. Oryginalność postawionych tez .......
3. Dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu .......
4. Dobór i opracowanie materiału ilustracyjnego (zdjęcia/tabele/wykresy itp.)** .......
5. Poziom merytoryczny artykułu
6. Interpretacja/analiza materiału źródłowego .......
7. Zastosowana metoda .......
8. Strona formalno-językowa .......
* Proszę wybrać ocenę pracy spośród następujących opcji i opisać skrótem obok kryterium: bardzo dobra (BD) / dobra (D) / słaba (S) / bardzo słaba (BS).
** Jeśli artykuł nie zawiera materiału ilustracyjnego – proszę pozostawić bez oceny.
2. Propozycja przyjęcia artykułu do publikacji (proszę zaznaczyć wybraną opcję krzyżykiem X):
A. Bez zmian ......
B. Po dokonaniu poprawek wskazanych przez recenzenta ......
C. Po wprowadzeniu gruntownych zmian ......
D. Nie kwalifikuje się do druku ......
3. Ocena artykułu i uwagi szczegółowe (np. dotyczące zmian w tekście): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Data: ………………………..
Podpis recenzenta: …………………....

 

 

12. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych, lecz jedynie sugerują dokonanie niewielkich zmian o charakterze redakcyjnym, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do druku.

13. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.

14. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.

15. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma, który może powołać trzeciego niezależnego recenzenta, by zapoznać się z jego opinią.

16. Po zakończeniu procedury recenzowania redaktor naukowy danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu (w tym drugim przypadku nie przekazuje się uzasadnienia).

17. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.

18. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.