W kierunku animalizmu. Relacja człowiek–zwierzę w powieści Filelfo L’assemblea degli animali

Karolina Kopańska
https://orcid.org/0000-0001-8648-0153

Abstrakt

Celem artykułu jest prześledzenie relacji człowiek-zwierzę w okolicznościach pandemii COVID-19 w powieści Filelfo L’assemblea degli animali. Autorka zbada w jaki sposób ujawniają się w powieści idee animalizmu. W pierwszej części zostanie omówiona ideologia animalizmu, w drugiej przyjrzymy się inwazji zwierząt na wyludnione miasta, ogarnięte pandemią. Trzecia część to analiza relacji ze zwierzętami domowymi w warunkach pandemii. Wreszcie, w ostatniej, czwartej części autorka omówi proces hybrydyzacji-odzyskiwania łączności z naturą.


Słowa kluczowe

Filelfo; human-animal relationship; COVID-19 pandemic,; pet status; human-animal hybrids

Agamben, Giorgio. L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri Editore, 2019.

Bańka, Jakub Sebastian. „Ontologia i hipoteza filokryptologii”. Folia Philosophica, 16 (1998): 35–46. Accessed January 11, 2022. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Folia_Philosophica/Folia_Philosophica-r1998-t16/Folia_Philosophica-r1998-t16-s35-46/Folia_Philosophica-r1998-t16-s35-46.pdf.

Baratay, Éric. Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Przekład Paulina Tarasewicz. Gdańsk: Wydawnictwo W Podwórku, 2015.

Boeri, Stefano. Urbania. Bari–Roma: Edizioni Laterza, 2021.

Cecchi, Dario. „Pandemic and the Fairy Tale Narrative”. Aisthesis, vol. 14, no. 1 (2021): 37–43. Accessed January 6, 2022. https://oajournals.fupress.net/index.php/aisthesis/article/view/12499/12292.

Felicetti, Gianluca. „L’assemblea degli animali: Gianluca Felicetti intervista Filelfo”. [Wywiad z Filelfo na stronie stowarzyszenia LAV, 7 czerwca 2021]. Accessed December 18, 2021. https://www.lav.it/news/felicetti-intervista-filelfo.

Filelfo. L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia. Torino: Einaudi, 2020.

Foer, Jonathan Safran. Zjadanie zwierząt. Przekład Dominika Dymińska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Iovino, Serenella. Italo Calvino’s Animals. Anthropocene Stories. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Jarkowiec, Maciej. „Biden ma problem. 71 proc. Amerykanów w wieku 17–24 lata nie kwalifikuje się do służby wojskowej”. Gazeta Wyborcza, 31.12.2021. Accessed January 6, 2022. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27955053,biden-ma-problem-71-proc-amerykanow-w-wieku-17-24-lat-nie.html.

Jaxa-Rożen, Hanna. „…ludzie są nazistami; dla zwierząt trwa wieczna Treblinka. Okrucieństwo człowieka wobec zwierząt”. W (Inne) zwierzęta mają głos. Red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński, 189–203. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Kaleta, Tadeusz. „Kilka uwag na temat problemu zwierząt w XXI wieku”. Życie Weterynaryjne, t. 94, nr 4 (2019): 267–271. Accessed December 19, 2021. https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-aa9d7087-4bf5-4c11-9f96-302887def691/c/s.267.pdf.

Konecki, Krzysztof Tomasz. Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.

Lejman, Jacek. „O zmyślności zwierząt. Rozważania wokół etyki zróżnicowanych natur”. W Filozofia wobec świata zwierząt. Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, 31–58. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.

Lestel, Dominique. „Myśleć sierścią. Zwierzęcość w perspektywie drugoosobowej”. Przekład Anastazja Dwulit. W Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, 17–33. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.

Mikoś, Kazimiera, i Katarzyna Kleczkowska. „Wstęp”. W Istoty hybrydalne i zmieniające postać w kulturach europejskich i azjatyckich. Red. Kazimiera Mikoś, Katarzyna Kleczkowska, 5–6. Kraków: AT Wydawnictwo, 2015. Accessed January 4, 2022. https://maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/c2767ae7-1fa3-49b9-a9e0-c5fcdeaeed3a.

Patterson, Charles. Eternal Treblinka. Our treatment of animals and the Holocaust. New York: Lantern Books, 2002.

Polo, Marco. Opisanie świata. Przekład Anna Ludwika Czerny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Accessed December 27, 2021. https://polona.pl/item/opisanie-swiata,Mjg4OTMxMzg/6/#info:metadata.

Scarpa, Tiziano. La penultima magia. Torino: Einaudi, 2020.

Schulz, Bruno. Sklepy cynamonowe. Kraków: Zielona Sowa, 1997.

Serpell, James. W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie-zwierzęta. Przekład Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.

Singer, Peter. Wyzwolenie zwierząt. Przekład Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2004.

Skiba, Tymoteusz. „Sztuczni ludzie i sztuczne zwierzęta w prozie Brunona Schulza i Philipa K. Dicka”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2 (2014): 176–194. Accessed December 22, 2021. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-69245923-c1f5-41e0-8aea-bbc2bfea4db3/c/17_Skiba.pdf.

Wiśniowska, Joanna. „Ponad 11 mln ptaków zabitych przez epidemię ptasiej grypy. To nie koniec”. Gazeta Wyborcza, 21.05.2021. Accessed December 29, 2021. https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27108603,ponad-11-mln-ptakow-zabitych-przez-epidemie-ptasiej-grypy-dopoki.html.

Wolff, Francis. Trois utopies contemporaines, Paris: Fayard, 2017.

Zamorska, Magdalena. „Choreografie antropocenu, czyli o materiach wprawiających w ruch”. Prace Kulturoznawcze, t. 22, nr 1–2 (2018): 113–128. Accessed December 30, 2021. https://www.researchgate.net/publication/328631950_Choreografie_antropocenu_czyli_o_materiach_wprawiajacych_w_ruch.

Żółkoś, Monika. „Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies”. W Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, 34–45. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.


Opublikowane : 2023-12-29


KopańskaK. (2023). W kierunku animalizmu. Relacja człowiek–zwierzę w powieści Filelfo L’assemblea degli animali. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-21. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.07

Karolina Kopańska  karo.kopanska@gmail.com
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8648-0153

Karolina Kopańska – mgr, researcher in Italian and Romance studies, PhD student in literary studies at the University of Gdansk; author of articles and chapters in monographs on Italian literature; her most recent publication is “Zanurzenie w mieście jako remedium na pustkę w twórczości Giovanniego Agnoloniego” [“Immersion in the city as a remedy for emptiness in the work of Giovanni Agnoloni”], Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media, 6(2) (2020): Imaginacja, pp. 85–102.

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).