Etyka nadziei w służbie zagrożonej planety – "The Book of Hope" Jane Goodall

Marcin Urbaniak
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889

Abstrakt

In the review article, I focus on selected axiological and ethical issues, such as the value of care, mindfulness and hope in Jane Goodall’s reflection, as well as on almost half a century of Jane Goodall’s ecological and educational activism, the intellectual summary of which is the published The Book of Hope: A Survival Guide for an Endangered Planet. I analyze the hypo­thesis that the secret of the impressive effectiveness of several decades of Goodall’s activities is the result of a consistently implemented strategy of ecological and social intersectionalism. The main method, successfully used by Goodall, is gentle persuasion, which appeals to the recipient’s emotions, combined with motivating narratives about precisely selected, interpenetrating problems on the border of natural sciences, political, socio-economic sciences and humanities. I aim to that Jane Goodall’s scientific and social activity fits into the framework of contemporary so-called prefigurative ethics, i.e. reflection and attitude announcing a higher moral good and arousing empathy, local involvement
and a sense of agency in the reci­pients of Goodall’s narrative.


Słowa kluczowe

animal conservation; wildlife conservation; resilience; biodiversity

Goodall, Jane, and Douglas Abrams. The Book of Hope: A Survival Guide for an Endangered Planets. New York: Celadon Books, 2021.

Goodall, Jane, Douglas Abrams, and Gail Hudson. Księga nadziei. Podręcznik przetrwania w trudnych czasach. Przekład Monika Popławska. Poznań: Media Rodzina, 2022.

Lawick-Goodall van, Jane. W cieniu człowieka. Przekład Gabriela Bujalska-Grüm i Leszek Grüm. Warszawa: PWN, 1974.

Leakey, Richard. Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzi. Przekład Jerzy Prószyński. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.

Marchese, David. „Why Jane Goodall Still Has Hope for Us Humans”. New York Times Magazine, July 12, 2021. Accessed July 12, 2021. https://www.nytimes.com/interacti

ve/2021/07/12/magazine/jane-goodall-interview.html.


Opublikowane : 2023-12-29


UrbaniakM. (2023). Etyka nadziei w służbie zagrożonej planety – "The Book of Hope" Jane Goodall. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-10. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.10

Marcin Urbaniak  marcin.urbaniak@up.krakow.pl
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889

Marcin Urbaniak – a cognitive neuroscientist and zoopsychologist at the University of the National Education Commission in Krakow, as well as a founder of the interdisciplinary Animal Behavior and Mind Laboratory. Professionally, he deals with the evolution of cognitive structures and processes and their comparative approach in the animal kingdom. He conducts research in the areas of zoosemiotics and interspecies communication, as well as the issues of animal social behavior and higher mental activities, including subjective agency, heuristic competences, predictive processing and affective niches in selected invertebrates. The results of his research prove the need to constantly improve animal welfare. In his free time, he works as an activist and educator for nature conservation.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).