Wszystkie zwierzęta są równe… czyli dlaczego zasada etyczna, na której opiera się ludzka równość, wymaga od nas także równego traktowania zwierząt


Abstrakt

Exctract from the book Animal Liberation Now (Publisher: New York: HarperCollins, 2023), which shows that despite the growing importance of the animal liberation movement, we still abuse animals on an incomprehensible scale. The book returns to the themes of Animal Liberation – Peter Singer’s groundbreaking work from 1975 and examines how the issues of the animal rights movement intertwine with climate change and social justice. The book is also a voice arguing for a new ethics of our relationship with animals. In the quoted passage, Peter Singer argues for animal liberation and equal treatment of the interests of humans and non-humans. He also describes speciesism as prioritizing the interests of one’s own species. The ethical basis for equal treatment of different species is their shared capacity to suffer.


Słowa kluczowe

Peter Singer; Animal Liberation; utili­tarianism; non-human animals; equality of interests; ethics

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


SingerP., KozhevnikovD., & KozhevnikovaM. (2023). Wszystkie zwierzęta są równe… czyli dlaczego zasada etyczna, na której opiera się ludzka równość, wymaga od nas także równego traktowania zwierząt. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-9. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.12

Peter Singer 
Uniwersytet Princeton  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0003-3741-4314

Peter Singer – jeden z najbardziej wpływowych żyjących współcześnie filozofów. Urodził się w Melbourne w Australii w 1946 roku. Studiował na Uniwersytecie Melbourne i Uniwersytecie Oxfordzkim. Wykładał na uniwersytetach w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Australii, a od 1999 roku jest profesorem bioetyki na Princeton University. W swoich pracach przeniósł ciężar rozważań etycznych z teorii na praktykę. Jest filozofem-utylitarystą, popularyzatorem idei wyzwolenia zwierząt. Wydana w 1975 roku książka Animal Liberation (Wyzwolenie zwierząt; polskie wydanie: Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2004) przyniosła mu międzynarodową sławę i została okrzyknięta biblią Ruchu Wyzwolenia Zwierząt. Publikacja ta była inspiracją dla ogólnoświatowego ruchu na rzecz zmiany naszego podejścia do zwierząt nie-ludzkich. W 2012 roku Peter Singer został odznaczony Orderem Australii – najwyższym odznaczeniem obywatelskim w kraju. Założyciel organizacji charytatywnej The Life You Can Save; współredaktor-założyciel „Journal of Controversial Ideas”. Angażuje się w działania na rzecz poprawy losu zwierząt oraz w projekty charytatywne (zgodne z ideą „efektywnego altruizmu”). Słynie z kontrowersyjnych poglądów bioetycznych.


Dmitry Kozhevnikov  dzamal@inbox.ru

Dmitry Kozhevnikov – lingwista i tłumacz, absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego.


Magdalena Kozhevnikova 

Magdalena Kozhevnikova – doktora nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2018 pracowała w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, obecnie adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).