Kilka uwag o uboju rytualnym

Jan Woleński
https://orcid.org/0000-0001-7676-7839

Abstrakt

Artykuł polemizuje z tekstem Pawła T. Skoczygłowy, mianowicie z tezami że (a) orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego z 10 XII 2014 r. o dopuszczalności uboju rytualnego w Polsce jest właściwe; (b) ubój rytualny jesr usprawiedliwiony moralnie; (c) rytualne zabijanie zwierząt bez ogłuszania jest procederem stosunkowo humanitarnym. W szczególności, po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza petitum wniosku złożonego przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, po drugie, dopuszczono ubój nie tylko na potrzeby religijne wyznawców judaizmu i islamu, ale także, komercyjny, po trzecie, ubój rytualny, może kiedyś był bardziej humanitarny, ale już nie jest. Wreszcie, Polska może stawiać wyżej interesy zwierząt niż inne kryteria, ale nie musi tego czynić.


Słowa kluczowe

judaizm; islam; dobrostan zwierząt; prawo; moralność

Skoczykłoda, Paweł T. „Żydowski ubój rytualny w Polsce – okrucieństwo czy humanitarne traktowanie zwierzęcia?” Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (10) (2022): 1–35.

Woleński Jan, „Cena wołowiny i Trybunał Konstytucyjny”. W Jan Woleński. Rozmaitości filozoficzne i inne, 95–105. Kraków: Universitas, 2022


Opublikowane : 2023-12-29


WoleńskiJ. (2023). Kilka uwag o uboju rytualnym. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-5. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.13

Jan Woleński  jan.wolenski@uj.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7676-7839

Jan Woleński – professor of philosophy, a member of Polish Academy of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, Institute Internationa of Philosophy, dr hc of University of Łódź, honorary professor of Jagiellonian University. He is working in many philosophical fields, awarder by the Prize of the Fund for Polish Science in the Humanities and Social Sciences. He published 35 books and 1000 papers.

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).