O czasopiśmie

Studia Etnologiczne i Antropologiczne ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest rocznikiem.

Informacje o wszystkich numerach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”  są  dostępne również na stronie internetowej czasopisma: www.seia.us.edu.pl. W przypadku elektronicznej wersji pierwszych dziewięciu tomów możliwe jest pobranie spisów treści, wstępu oraz abstraktów opublikowanych w danym numerze artykułów. Począwszy do tomu 10 możliwy jest bezpłatny dostęp do wersji pełnotekstowych każdego numeru.

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i rozpraw naukowych, doniesień z badań oraz recenzji i sprawozdań. Przyjęta formuła „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” daje etnologom, antropologom kulturowym, folklorystom i wszystkim badaczom kultury możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań. Zapraszamy do nadsyłania tekstów – zarówno w języku polskim, jak również w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski).

Nabór tekstów i harmonogram publikacji:
Redakcja prowadzi nabór tekstów w systemie ciągłym, a do numerów / działów tematycznych - zgodnie z harmonogramem podawanym na stronie www (CFP).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów!

Zakres i zasięg czasopisma

Tematyka podejmowana na łamach czasopisma obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań wpisujące się w obszar zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i folklorystom możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

Procedura recenzowania artykułów

 1. Procedura recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” opiera się o zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Autorzy przysyłając tekst do opublikowania w czasopiśmie wyrażają zgodę na podjęcie działań związanych z przyjętą procedurą i zasadami recenzowania.
 3. W przypadku tekstów w języku obcym do recenzowania powołuje się przynajmniej jednego Recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej (innej niż narodowość Autora artykułu).
 4. Redakcja czasopisma ocenia nadesłane artykuły od strony formalnej. Następnie, do oceny każdej publikacji, powoływanych jest dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci nie wchodzą w skład Rady Naukowej czasopisma oraz nie są zatrudnieni przez jednostkę wydającą czasopismo. Recenzenci posiadają tytuł doktora (co najmniej). Afiliacja Autora nadesłanego artykułu nie może pokrywać się z afiliacją Recenzentów oceniających tekst.
 5. W procesie recenzowania zastosowanie ma tzw. zasada „double-blind review proces”, czyli tzw. „podwójnie ślepa recenzja”, która powoduje, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości; w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 6. Recenzja ma formę pisemną.
 7. Opinia Recenzenta o recenzowanym artykule informuje o jego:
     a. odrzuceniu,
     b. zakwalifikowaniu do publikacji bez poprawek,
     c. dopuszczeniu do opublikowania po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez Recenzenta
 8. Zasady zakwalifikowania bądź odrzucenia publikacji są podawane na stronie internetowej czasopisma.
 9. Autorzy nadsyłający swoje artykuły są informowani o wyniku procedury recenzenckiej.
 10. Nazwiska Recenzentów artykułów publikowanych w poszczególnych tomach czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości. Raz w roku na stronie internetowej czasopisma zamieszczana jest lista Recenzentów współpracujących z czasopismem.

ZAPORA „GHOSTWRITING” I „GUEST AUTHORSHIP”

 1. „Ghostwriting” (brak ujawnienia roli jednego z Autorów tekstu w jego powstaniu) i „guest authorship” (zamieszczenie informacji o współredagowaniu danego tekstu przez Autora, mimo braku lub znikomego udziału z jego strony w jego powstaniu) są przejawem nierzetelności naukowej.
 2. Redakcja wymaga ujawnienia informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie nadesłanego artykułu.
 3. Wykryte przypadki „ghostwriting” lub „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, z którymi związani są nieetycznie postępujący Autorzy.
 4. Redakcja wymaga od Autorów podania informacji o źródłach finansowania nadesłanej publikacji.
 5. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy łamania i naruszania etyki obowiązującej w nauce.
 

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zasady etyczne SEiA

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" przestrzegają zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (pobierz dokument PDF). 

Odpowiedzialność Redaktora

 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczącą wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Dokonując wyboru, Redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, czy też filozofii politycznej Autora.
 3. Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą: 
  - wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma
  - oryginalność nadesłanego tekstu
  - walory językowe nadesłanego tekstu
  - klarowność wywodu 
  - zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.

Polityka prywatności
Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

 • Autora/Współautora tekstu
 • Recenzentów
 • Członków zespołu redakcyjnego
 • Wydawcy
 • Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów 
(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale "Polityka prywantości" niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 4. Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności. 
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 7. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 8. Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 9. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 10. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora

 1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
 2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
 6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych. 
 7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
 8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań. 
 9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włącząjąc w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną. 
 10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
 11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
 12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio -- za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
 13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do "SEiA" do redakcji innych czasopism lub tomów. 
 14. Nadsyłając tekst do "SEiA", Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
 15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiau osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
 16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji,  czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w struktuach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
 17. Osóby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
 18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
 19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

  Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors <http://publicationethics.org/resources/code-conduct>

Historia czasopisma

Studia Etnologiczne i Antropologiczne ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest rocznikiem. Od września 2012 roku „SEiA” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF)). W marcu 2014 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” zostały wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach.

Informacje o wszystkich numerach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”  są  dostępne na stronie internetowej czasopisma: www.seia.us.edu.pl. W przypadku elektronicznej wersji pierwszych dziewięciu tomów możliwe jest pobranie spisów treści, wstępu oraz abstraktów opublikowanych w danym numerze artykułów. Począwszy do tomu 10 możliwy jest bezpłatny dostęp do wersji pełnotekstowych każdego numeru.

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i rozpraw naukowych, doniesień z badań oraz recenzji i sprawozdań. Przyjęta formuła „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” daje etnologom, antropologom kulturowym, folklorystom i wszystkim badaczom kultury możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań. Zapraszamy do nadsyłania tekstów – zarówno w języku polskim, czeski i słowackim, jak również w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski).