PROCES RECENZJI

Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów

W przypadku pozytywnych ocen obu Recenzentów lub jednej pozytywnej, a drugiej wskazującej na konieczność wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia przez Autora tekstu uzupełnień i korekt wymaganych przez jednego z Recenzentów. W przypadku jednej recenzji negatywnej tekst może zostać skierowany do ponownej oceny rozstrzygającej sporządzonej przez trzeciego niezależnego recenzenta.

 1. Autorzy przysyłając tekst do opublikowania w czasopiśmie wyrażają zgodę na podjęcie działań związanych z przyjętą procedurą i zasadami recenzowania.
 2. W przypadku tekstów w języku obcym do recenzowania powołuje się przynajmniej jednego Recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej (innej niż narodowość Autora artykułu).
 3. Redakcja czasopisma ocenia nadesłane artykuły od strony formalnej. Następnie, do oceny każdej publikacji, powoływanych jest dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci nie wchodzą w skład Rady Naukowej czasopisma oraz nie są zatrudnieni przez jednostkę wydającą czasopismo. Recenzenci posiadają tytuł doktora (co najmniej). Afiliacja Autora nadesłanego artykułu nie może pokrywać się z afiliacją Recenzentów oceniających tekst.
 4. W procesie recenzowania zastosowanie ma tzw. zasada „double-blind review proces”, czyli tzw. „podwójnie ślepa recenzja”, która powoduje, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości; w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną.
 6. Opinia Recenzenta o recenzowanym artykule informuje o jego:
     a. odrzuceniu,
     b. zakwalifikowaniu do publikacji bez poprawek,
     c. dopuszczeniu do opublikowania po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez Recenzenta
 7. Zasady zakwalifikowania bądź odrzucenia publikacji są podawane na stronie internetowej czasopisma.
 8. Autorzy nadsyłający swoje artykuły są informowani o wyniku procedury recenzenckiej.
 9. Nazwiska Recenzentów artykułów publikowanych w poszczególnych tomach czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości. Na stronie internetowej czasopisma zamieszczana jest lista Recenzentów współpracujących z czasopismem.

Formularz recenzji (pobierz)