Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

     
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

  • Where available, URLs for the references have been provided.

  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points,rather than at the end.

  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów

W przypadku pozytywnych ocen obu Recenzentów lub jednej pozytywnej, a drugiej wskazującej na konieczność wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia przez Autora tekstu uzupełnień i korekt wymaganych przez jednego z Recenzentów.
W przypadku jednej recenzji negatywnej tekst nie zostaje dopuszczony do druku.

 

Wskazówki redakcyjne

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU
„STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE”

Do poprania

1. Na pierwszej stronie należy podać imię i nazwisko autora oraz pełną nazwę ośrodka, który autor reprezentuje; w przypadku osób niezatrudnionych na uczelniach – miejscowość.
2. Wszystkie teksty powinny być napisane w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm).
Objętość tekstu nie może przekroczyć 12 stron znormalizowanego wydruku (wraz ze streszczeniem). Bibliografia nie jest wymagana.
3. Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, powinien być wyróżniony znakami: „«…»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (10 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.
4. Przypisy każdorazowo zakończone kropką należy umieszczać u dołu strony (czcionka 10 pkt., Times New Roman).
Przypisy powinny być zbudowane wg następującego wzoru:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

W przypadku gdy cytujemy fragment, np. jedną z rozpraw z książki danego autora:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35–48.

W przypadku gdy praca jest fragmentem pracy zbiorowej:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35–48.

Jeżeli książka jest przekładem:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008.

Jeśli książka była cytowana w poprzednim przypisie:

Ibidem, s. 35.

Jeżeli książka była cytowana wcześniej (w obrębie jednego rozdziału) – podajemy skrócony opis (a nie op. cit.). Skracając opis bibliograficzny, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by był on zapisywany w tej samej postaci. Skróceniu ulegają także opisy prac zbiorowych (nawet jeżeli odwołujemy się do różnych artykułów znajdujących się w tym samym tomie):

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48.
M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

Jeśli artykuł pochodzi z czasopisma:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Jak przygotować przypisy:

Wymiary i numery
- przypisy powinny znajdować się na odpowiedniej stronie, tam gdzie znajduje się odwołanie w tekście (nie na końcu artykułu, rozdziału, pracy);
- każdy przypis powinien być zapisywany od akapitu.

Kursywa i cudzysłów
- tytuły cytowanych książek, rozdziałów, artykułów zapisujemy kursywą;
- tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych zapisujemy w cudzysłowie.

Łącznik i pauza
- w przypisie podajemy inicjał imienia autora (autorów) i nazwisko (nazwiska). W przypadku podwójnych nazwisk umieszczamy między nimi łącznik bez spacji (DOBRZE: A. Kowalska-Nowak, ŹLE: A. Kowalska – Nowak, A. Kowalska - Nowak, A. Kowalska–Nowak);
- między numerami tomów, części, zeszytów i stron nie stosujemy łącznika (25-35), tylko pauzy (25–35) bez spacji pomiędzy nimi (DOBRZE: 25–35; ŹLE: 25-35, 25 – 35, 25 - 35).

Kropki, dwukropki i przecinki
- odwołując się do rozdziału/artykułu (fragmentu większej całości), po jego tytule i kropce wpisujemy W (zapis dużą literą, bez nawisów kwadratowych) i dwukropek;
- dwukropek stosujemy po nazwisku autora, po frazie „Idem/Eadem”, a w przypadku odwoływania się do większej całości po „W”;
- przecinek oddziela człony opisu po roku wydania;
- jeżeli podajemy wydawnictwo, to umieszczamy je konsekwentnie we wszystkich przypisach po miejscu wydania, oddzielone od miejsca i roku wydania przecinkami;
- przypisy kończą się kropką.

Duża i mała litera
- stosujemy następujące skróty (zapisywane dużą literą): T. (tom); Cz. (część); Red. (redaktor); Przeł. (przełożył); Oprac. (opracował);
- skróty zapisywane małymi literami to: nr (numer); z. (zeszyt); s. (strona);

Arabskie cyfry, łacińskie określenia
- tomy, części zeszyty – stosujemy numerację cyframi arabskimi (niezależnie od tego jaki zapis znajduje się w oryginale);
- stosujemy łacińskie określenia: Ibidem, Idem/Eadem (zależnie od płci).

Fotografie i ilustracje
Przesyłając tekst do publikacji w wersji elektronicznej fotografie lub inne ilustracje należy załączyć jako osobne pliki (w formacie .jpg, .gif, .bmp, .png lub .tif), zawierając w nazwie każdego pliku: Fot. 1, Fot. 2, Il. 1, Il. 2 itd. Zdjęć i innych materiałów ilustracyjnych prosimy nie „wstawiać” w wybranych miejscach tekstu wraz z podpisami pod nimi. Do korespondencji elektronicznej prosimy załączyć sporządzoną w Wordzie listę podpisów pod materiał ilustracyjny według następującego wzoru:

Fot. 1. Obozowisko Pasztunów, zachodni Pakistan (fot. J. Stolarski, lipiec 2005).

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie i przesłanie do Wydawnictwa pozwolenia na reprodukowanie w ich tekście materiałów ilustracyjnych objętych prawem autorskim.

Słowa-klucze i streszczenie
Do tekstu prosimy dołączyć: „słowa- klucze” (do 5 słów w języku polskim i angielskim) streszczenie w języku polskim (do 650 znaków ze spacjami). Streszczenie powinno być napisane na oddzielnej stronie i opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora.

Złożenie tekstu do druku oznacza zgodę na druk bez otrzymania honorarium autorskiego w zamian za otrzymanie egzemplarza publikacji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Bardzo prosimy o konsekwentne stosowanie powyższych zasad, co znacząco przyspieszy druk planowanej publikacji.

Numer ORCID

Redakcja „SEiA” zwraca się do Autorów z prośbą o zarejestrowanie się w ORCID i przesłanie wraz ze zgłaszanymi do redakcji „SEiA” materiałami nadanych Państwu numerów ORCID celem ich zamieszczenia przy Państwa nazwiskach w tekstach, które będą publikowane w „SEiA”.

Informacje o ORCID:

- strona informacyjna ORCID:
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/orcid-identyfikator-ktory-kazdy-na...

- informacja o ORCID:
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

- strona rejestracyjna ORCID:
https://orcid.org/register

Zasady etyki

Proces recenzji