Media Web 2.0 a edukacja „ku mediom”


Abstrakt

Celem artkułu jest wskazanie najważniejszych kwestii, jakie powinny zostać podjęte w ramach współczesnej edukacji medialnej. Punktem wyjścia dla tych uwag są rozpoznania amerykańskiego medioznawcy i teoretyka komunikacji, Paula Levinsona dotyczące zjawiska nowych nowych mediów oraz zaistniałych dzięki nim przesunięć komunikacyjnych, implikujących istotne zmiany we wszystkich obszarach aktywności ludzkiej.   Autor artykułu zwraca uwagę na rolę doświadczenia nabywanego w trakcie owych nowych działań, w czasie zanurzenia w sieciowym świecie oraz na szczególne miejsce przypadające w tym procesie ludziom młodym, których sposób widzenia świata staje się poprzez Internet i w Internecie dominujący. Przywołuje rozpoznania  badaczy, kim jest użytkownik nowych nowych mediów, czym charakteryzuje się Człowiek 2.0, na czym polega Demokracja 2.0. Za najistotniejsze zadanie współczesnej edukacji – za Tadeuszem Miczką – uważa edukację „ku mediom”, której celem byłoby kształtowanie optymalnych (właściwych) zachowań komunikacyjnych, związanych z odpowiedzialnym użytkowaniem nowych nowych mediów.


Słowa kluczowe

nowe nowe media; cypherpunks; Człowiek 2.0; Demokracja 2.0; infotainment; edukacja „ku mediom”

Assange J., Cypherpunks. Wolność i przyszłość Internetu, tłum. M. Machnik, Helion/Editio, Gliwice 2013.

Bendyk E., Bunt sieci, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2012.

Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Copik I., Laboratorium (nie)możliwości. Spojrzenie na kondycję edukacji medialnej jako edukacji kulturowej we współczesnej szkole, w: Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk, red. J. Budzik, I. Copik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 41–62.

Dobek-Ostrowska B., Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych, w: Media masowe w systemach demokratycznych, red. B. Dobek--Ostrowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s. 14–46.

Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, WAM, Kraków 2010.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Michalczyk S., Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2008.

Miczka T., Edukacja do mediów i o mediach oraz z mediami i przez media, czyli oswajanie technocodzienności, w: Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk, red. J. Budzik, I. Copik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 23–40.

Siuda P., Żaglewski T., O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji, w: Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, red. P. Siuda, T. Żaglewski, Katedra, Bydgoszcz 2014, s. 7–21.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-29


ZelerB. (2021). Media Web 2.0 a edukacja „ku mediom”. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.31261/SEIA.2021.21.01.07

Bogdan Zeler 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5002-1622
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).