Language as an ethno-identification sign of the German minority in the upper Nitra in the context of historical and social changes


Abstract

Some Germans are among the traditional national minorities in Slovakia. Their ancestors came to this territory from the 13th century onwards, mainly as miners. One of the locations where they settled was the upper Nitra and the surroundings of Nitrianske Pravno. Until the late 1940s, the German population had a majority representation in these municipalities. Due to the political and social changes after the Second World War, when they were displaced, their numbers are radically reduced and the ethnic identity is also weakened. The study focuses on historical and social changes that condition the ethnicity of this minority community. It focuses on the elements by which the Germans in the upper Nitra declare their togetherness and difference from the majority population. We pay particular attention to language as one of the essential components of ethnic identity, its practice and significance in the self-identification of the German minority. The main methodological procedure is a biographical and oral history interview, conducted with respondents from the municipalities of Nitrianske Pravno, Malinová, and Tužina in 2022.


Keywords

German minority; upper Nitra; language; ethnicity; German dialect

Assman J., 2001, Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kultúrach stroveku, Praha, Prostor.

Bačová V., 1997, Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity, „Československá psychologie”, vol. 41, pp. 303–313.

Barth F., 1969, Ethnic groups and boundaries, London, Allen and Unwin.

Botík J., 2007, Etnická história Slovenska: k problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov, Bratislava, Lúč.

Brieštie, 1977, in: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. vyd. Zväzok I., Bratislava, Veda, pp. 247–248.

Ďurkovská M., 2007, História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia. „Človek a spoločnosť”, vol. 10, no. 2, pp. 1–11.

Fishmann J. A., ed., 1999, Handbook of Language and Ethnic Identity, Oxford, Oxford University Press.

Gabzdilova S., 2014. Školský systém na Slvoensku v medzivojnovej Československej republike. Košice: UPJŠ v Košiciach.

Gabzdilová-Olejníková S., Olejník M., 2004, Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Acta Carpatho-Germanica XII, Bratislava, Spoločenskovedný ústav SAV.

Geschwandtner B., 2018a, Búrlivé storočia novoveku, in: Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, eds. L. Greschner, L. Gaplovská a ďalší, Nitrianske Pravno, Neografia, pp. 87–120.

Geschwandtner B., 2018b, Storočia premien, in: Tužina: dedina storakých remesiel. Tužina, Neografia, pp. 53–70.

Geschwandtner B., 2018c, Cesta k zmenám, in: Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, eds. L. Greschner, I. Gaplovská et al., Nitrianske Pravno, Neografia, pp. 121–150.

Greschner, L., Gaplovská, L. et al. 2018: Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, Nitrianske Pravno, Neografia.

Horváthová M., 2002, Nemci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, remesiel a odievania, Komárno, Lilium Aurum, pp. 35–39.

Husárová A., Balčiráková M. et al., 2018, Prebúdzanie múz, in: Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, eds. L. Greschner, I. Gaplovská et al., Nitrianske Pravno, Neografia, pp. 273–292.

Jenkins R., 1997, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations, London, Sage.

Laşak-Gaidoş R., 2009, Jazyk a identita v reflexii bihorského Slováka, in: Varia XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII kolokvia mladých jazykovedcov, eds. M. Ološtiak, M. Ivanová, L. Gianitsová-Ološtiaková, Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, pp. 387–397.

Lacko R., 2009a, História Malinovej, in: Malinová. Monografia obce, ed. R. Lacko, Malinová, Fomi, pp. 12–25.

Lacko R., 2009b, Malinová v medzivojnovom období, in: Malinová. Monografia obce, ed. R. Lacko, Malinová, Fomi, pp. 30–41.

Lacko R., 2009c, Školstvo, in: Malinová. Monografia obce, ed. R. Lacko, Malinová, Fomi, pp. 84–86.

Lacko R., 2009d, Malinová v rokoch 1939–1945, in: Malinová. Monografia obce, ed. R. Lacko, Malinová, Fomi, pp. 42–51.

Lenovský L., 2014, K transformácii identity v minoritnom prostredí (na príklade jednej novohradskej dediny so slovenským osídlením), „Kontexty kultúry a turizmu”, no. 2, pp. 6–12.

Lenovský L., 2018, Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických minorít, „Slavica Slovaca”, vol. 53, no. 3–4, pp. 243–251.

Letavajová S., 2019, Nové etnické a náboženské minority na Slovensku, in: Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia. eds. J. Šutajová, Š. Šutaj, Prešov, Universum, pp. 137–146.

Lichner H., 1984, Verwandten Chronik: der Familien Drechsler – Fitzel – Greschner – Groß – Mendel – Schön – Schwarz – Turzer in Schmiedshau in der Mittelslowakei bis 1945. Stuttgart: Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken e.V.

Majo J., 2014, Niekoľko poznámok k fenoménu etnicity v súčasnej slovenskej humánnej geografii, „Acta Geographica Universitatis Comenianae”, vol. 58, no. 2, pp. 149–172.

Mann A., 2006, Etnická identita – životná nevyhnutnosť? in: Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin 24. setkání hnutí R, 10.-11. listopadu 2005, ed. J. Balvín, Praha, pp. 62–67.

Ondrejovič S., 2008, V tieni babylonskej veže: Jazyk a identita. in: Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. red. A. Uhrinová, A. J. Tóth.

Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, pp. 91–94.

Potemra M., 1990, Školstvo na Slovensku v rokoch 1901 – 1918. Košice: Štátna vedecká knižnica.

Potemra M., 1978, Školská politika maďarských vlád na Slovensku na rozhraní 19. a 20. storočia. Historický časopis, roč. 26, 1978, č. 4, s. 522.

Pöss O., 2002, Karpatskí Nemci, Bratislava, Múzeum kultúry Karpatských Nemcov.

Pöss O., Fiľo R., 2015, Tradičný odev karpatských Nemcov voľakedy a dnes, Košice–Bratislava, SNM-Múzeum karpatských Nemcov.

Pšenák J., 2012, Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: Edis.

Richter W., 2017, Der Deutsche Orstdialekt der Slowakischen Gemeinde Malinová (Zeche). Magisterská diplomová práca. Masarykova univerzita, Brno, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Richter A., Géczyová I., 2018, Skryté v truhliciach a v pamäti, in: Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, eds. L. Greschner, I. Gaplovská et al., Nitrianske Pravno, Neografia, pp. 177–218.

Richter S. M., Schwertsik S., 1979, Deutsch Proben. Wie es dahfeim war. Stuttgart: Hans Hawelke.

Šatava L., 2013, Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů, Trnava, UCM.

Škultétyová J., 2018, Od hračiek k písmenám a čísliciam, in: Tužina dedina storakých remesiel, eds. I. Géczyová, L. Grešner, Tužina, Neografia, pp. 131–144.

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023, accessed January 2, 2023, https://www.statistics.sk.

Tábor nútených prác v Novákoch (1948-1951), 1998, Archív ústavu pamäti národa. Inventár k archívnemu fondu E 98, Levoča.

Wendelin I., 1996, Es begann in Schmiedshau. Tužina: Ortsgemeinschaft Schmiedshau.

Zjaba A., 1992, Wörterbuch deutsch-schmiedshauerisch. Tužina: Arbeitskreis Schmiedshau.

Žabenský M., 2022, Vplyv baníctva na proces adaptácie nemeckej minority v okolí Nitrianskeho Pravna s akcentom na poľnohospodárstvo, „Národopisná revue”, vol. 32, no. 3, pp. 206–222.

Žudel J., 2010, Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku, Bratislava, Veda.

Download

Published : 2022-12-19


LetavajováS., & KurpašM. (2022). Language as an ethno-identification sign of the German minority in the upper Nitra in the context of historical and social changes. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 22(2), 1-21. https://doi.org/10.31261/SEIA.2022.22.02.04

Silvia Letavajová  letavajova@gmail.com
Constantine the Philosopher University in Nitra  Slovakia
https://orcid.org/0000-0003-1448-5830
Michal Kurpaš 
Constantine the Philosopher University in Nitra  Slovakia
https://orcid.org/0000-0002-6119-5564
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.