Bracia Potoccy w działaniach przeciwko Moskwie (1609—1612) Glosa do zagadnienia


Abstrakt

W artykule przedstawiono udział braci Potockich — Jana, Jakuba i Stefana — w działaniach wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą przeciwko państwu moskiewskiemu, zwłaszcza podczas oblężenia Smoleńska. Potoccy należeli do grona najbliższych doradców Zygmunta III i mieli wpływ na jego decyzje. Bazę źródłową artykułu stanowi obszerna korespondencja ks. Jakuba Zadzika z Wawrzyńcem Gembickim, kanclerzem wielkim koronnym, pisana w obozie wojsk królewskich.


Słowa kluczowe

Potoccy; Zygmunt III; Stanisław Żółkiewski; wojna moskiewska; Smoleńsk; regalizm

Bazylow L.: Siedmiogród a Polska 1576—1613. Warszawa 1967.

Czwołek A.: Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego. Toruń 2012.

Dorobisz J.: Jakub Zadzik (1582—1642). Opole 2000.

Kupczewska M.: Działalność polityczno‑wojskowa Jana, Jakuba i Stefana Potockich w okresie kampanii smoleńskiej. „Białostockie Teki Historyczne” 2010, t. 8, s. 27—46.

Polak W.: O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607—1612. Gdańsk 2008 (I wyd. — Toruń 1995).

Prochaska A.: Hetman Stanisław Żółkiewski. Warszawa 1927.

Urwanowicz J.: Działalność militarna Stanisława Żółkiewskiego w świetle jego biografii książkowych. „Studia Historyczno‑Wojskowe” 2014, t. 4, s. 31—78.

Urwanowicz J.: „Początek i progres wojny moskiewskiej”, czyli o Stanisława Żółkiewskiego „ochocie do usłużenia królowi jegomości i Rzeczypospolitej”. „Białostockie Teki Historyczne” 2011, t. 9, s. 55—66.

Urwanowicz J.: Stanisław Żółkiewski wobec Moskwy. Koncepcje i działania. W: Polska wobec wielkich konfliktów w epoce nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV—XVIII wieku. Red. R. Skowron. Kraków 2009, s. 49—64.

Urwanowicz J.: Z korespondencji Jakuba Zadzika. List do Wawrzyńca Gembickiego z 13 października 1612 roku. W: Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Karkocha, P. Robak. Łódź 2017, s. 151—165.

Urzędnicy inflanccy XVI—XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Mikulski, A. Rachuba. Kórnik 1994.

Urzędnicy podolscy XIV—XVIII wieku. Spisy. Oprac. E. Janas et al. Kórnik 1998.

Wolski M.: Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno‑własnościowe. Kraków 2013.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Urwanowicz, J. (2019). Bracia Potoccy w działaniach przeciwko Moskwie (1609—1612) Glosa do zagadnienia. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 58-70. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.04

Jerzy Urwanowicz 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7545-9591