Postulaty polityczne szlachty województwa mazowieckiego na sejmikach poselskich przed konwokacją 1733 roku


Abstrakt

Artykuł poświęcono sejmikom przedsejmowym w województwie mazowieckim w okresie przedostatniego bezkrólewia w Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu głównych postulatów i hasłeł zawartych w instrukcjach poselskich.


Słowa kluczowe

Stanisław Leszczyński; Województwo Mazowieckie; sejmiki przedkonwokacyjne; bezkrólewie w 1733 roku

Askenazy S.: Przedostatnie bezkrólewie. W: S. Askenazy: Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki. T. 1. Warszawa 1901, s. 1—174.
Boyé P.: Stanisław Leszczynski et le troisième traité de Vienne. Paris 1898.
Ciesielski T.: Sejmiki wobec kwestii bezpieczeństwa publicznego w czasach Augusta III — milicje wojewódzkie. W: Po unii — sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI—XVIII wieku. Red. H. Lulewicz. Siedlce 2013, s. 319—330.
Dygdała J.: Episkopat rzymskokatolicki doby saskiej. Aktywność w życiu publicznym. W: Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV—XVIII wieku. Red. A. Sucheni‑Grabowska, M. Żaryn. Warszawa 1994, s. 332—376.
Dygdała J.: Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początków bezkrólewia 1733 roku a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej. W: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Ł. Kądziela.
Warszawa 1994, s. 46—54.
Dygdała J.: Saskie próby infiltracji środowisk szlacheckich podczas bezkrólewia 1733 roku. „Kwartalnik Historyczny” 2003, R. 110, z. 4, s. 47—70.
Filipczak W.: Sejmiki ziemi nurskiej 1780—1786. „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. 13, nr 1, s. 24—62.
Filipczak W.: Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778—1786. „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. 14, nr 2, s. 86—121.
Gerje V.J.: Borba za Pol’skij prestoł v 1733 godu. Moskva 1862.
Gierowski J.A.: Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego. Wrocław 1948.
Kantecki K.: Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski ojciec Stanisława Augusta. T. 2. Poznań 1880.
Rok 1733 w Polsce od śmierci Augusta II do elekcji Augusta III, podłóg raportów dyplomatycznych ajentów angielskich. „Przegląd Poznański” 1861, t. 32, z. 2, s. 119—134.
Macuk A.: Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, 29, z. 2, s. 50—110.
Maliszewski K.: Szlachecka opinia publiczna wobec powtórnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. Próba zarysowania problemu w świetle ówczesnej prasy rękopiśmiennej. „Rocznik Gdański” 1986, 46, z. 1, s. 69—80.
Matuszewicz M.: Diariusz życia mego. T. 1: 1714—1757. Oprac. B. Królikowski. Warszawa 1986.
Olszewski H.: Doktryny prawno‑ustrojowe czasów saskich (1697—1740). Warszawa 1961.
Pawiński A.: Polska XVI wieku pod względem geograficzno‑statystycznym. T. 5: Źródła dziejowe. T. 16. Warszawa 1895.
Rudziński W.: Franciszek Rudziński. W: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991.
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700—1740. Wybór źródeł. Oprac. J.A. Gierowski. Wrocław 1955.
Szklarska E.: Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733 r. W: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2. Red. J. Dumanowski. Toruń 2003, s. 561—573.
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV—XVIII wieku. Spis. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992.
Volumina Legum. T. 6. Wyd. J. Ohryzko. Petersburg 1860.
Wojciechowski B.: Ignacy Przyjemski, starosta łomżyński. Polityk lokalny czasów saskich. Olsztyn 2004.
Z Warszawy d. 12 Martii 1733. W: Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732—1734. Wyd. J. Dygdała. Warszawa 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Lisek, A. (2019). Postulaty polityczne szlachty województwa mazowieckiego na sejmikach poselskich przed konwokacją 1733 roku. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 143-161. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.10

Adam Lisek 
Polskie Towearzystwo Historyczne Oddział Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6403-6211