Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w „długim wieku XIX”


Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie kwestii związanych z zawieraniem małżeństw w katolickiej parafii w Mostach koło Jabłonkowa w XIX wieku. W tekście omówiono liczbę zawieranych małżeństw oraz ich okoliczności, wpływ sytuacji społecznej i gospodarczej na liczbę małżeństw w latach 1791—1910. Punkt wyjścia dla rozważań stanowią badania metryk ślubnych. Ważnym celem opracowania jest wykazanie przydatności analizy demograficznej dla wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji przemian demograficznych w kontekście postępującego procesu industrializacji.


Słowa kluczowe

demografia historyczna; małżeństwo; parafia katolicka w Mostach koło Jabłonkowa

Dokoupil L.: Demografický vývoj ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje: závěrečná výzkumná zpráva, úkol VIII‑3— 10/1. Pedagogická fakulta v Ostravě. Ostrava 1972.
Dokoupil L.: Důsledky hladových let v polovině 19. století pro vývoj populace Těšínských Beskyd. „Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada C‑10”. Ostrava 1975, s. 59—82.
Dokoupil L.: Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. Praha 1987.
Dokoupil L.: Přirozený pohyb obyvatelstva a jeho úloha v populačním vývoji ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje. Praha 1972.
Dokoupil L.: Z díla historického demografa, Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2015.
Dokoupil L., Nesládková L., Lipovski R.: Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace. Ostrava 2014.
Fialová L.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.
Gaura K.: Mosty u Jablunkova v letech 1848—1918 (3. část). „Těšínsko 38” 1995, č. 1, s. 4—15.
Historia Śląska. T. 2: 1763—1850. Cz. 1: 1763—1806. Red. W. Długoborski. Wrocław 1966.
Horský J., Seligová M.: Rodina našich předků. Praha 1997.
Jež R., Pindur D.: Mosty u Jablunkova včera a dnes. Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. Český Těšín 2014.
Kárníková L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemí 1754—1914. Praha 1965.
Litnerová Z.: Demografický vývoj Třinecka v letech 1839—1900 na příkladě Třince, Vendryně a Písečné. Diplomová práce na Pedagogické fakultě v Ostravě. Ostrava 1988.
Maur E.: Základy historické demografie. Praha 1978.
Morcinek G.: Śląsk. Cuda Polski. Poznań 1933.
Myška M.: Region a industrializace, studie k dějinám industrializace Slezska (1800—1918). Ostrava2014.
Pitronová B.: Těšínsko v letech 1653—1848. W: Nástin dějin Těšínska. Oprac. M. Borák, D. Gawrecki. Praha—Ostrava 1992.
Popiołek K.: Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972.
Rachfalíková N.: Demografický vývoj obce Bukovec v letech 1795—1930. Diplomová práce na Pedagogické fakultě v Ostravě. Ostrava 1987.
Spyra J.: Śląsk Cieszyński w okresie 1653—1848. Cieszyn 2002.
Studnicki G.: Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku. Obrzędowość doroczna i rodzinna na Śląsku Cieszyńskim. Český Těšín 2011.
Štika J., Stolařík I., Tomolová V.: Těšínsko. 3. díl: Rodina a obec. Obyčeje. Lidové léč itelství. Český Těšín—Rožnov pod Radhoštěm 2001.
Turoň L.: Vývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší ve statistické éře. Diplomová práce na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava 2016.
Vochala J.: Slezská svatba. Popis a návod k pořádání slezské svatby na slavnostech. Polská Ostrava 1914.
Vyhlídal J.: Slezská svatba. Opava 1894.
Wojtyla J.: Pamětní kniha Mostů u Jablunkova. 1. díl: Mosty u Jablunkova 1953—1977. Mosty u Jablunkova 1977.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


TuroňL. (2019). Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w „długim wieku XIX”. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 183-202. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.12

Lukáš Turoň  lukasturon89@seznam.cz
Ostravská univerzita v Ostravě  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-3076-8742
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).