Święte zwierzęta (fragmenty)Abstrakt

Fragment nietłumaczonej dotąd książki Tatiany M. Goriczewej pt. „Święte zwierzęta", wydanej w Sankt Petersburgu w 1993 roku. Jej autorka jest jedną z niewielu postaci obszaru rosyjskojęzycznego, zajmujących się łącznie prawosławiem i kwestią praw zwierząt. Dołączony we wcześniejszym artykule komentarz zawiera wprowadzenie do jej poglądów, przedstawiając je na tle panoramy myśli wschodniego chrześcijaństwa. W tradycji tej, odmiennie od teologii zachodniej, wskazuje się na kosmiczny wymiar chrześcijańskiej idei zbawienia oraz możliwość religijnej identyfikacji i uświęcenia zwierząt. Ta interpretacja chrześcijańskiego przesłania pozwala na odmienne spojrzenie na sytuację zwierząt i ich cierpienie we współczesnym świecie, oraz daje podstawy do działania na rzecz ich upodmiotowienia.


Bergson, Henri. Ewolucja twórcza. Translated by Florian Znaniecki. Kraków: Zielona Sowa, 2004.

Création et salut. Edited by Adolphe Gesché, Jacques Demaret, Pierre Gibert, Remi Brague, Pierre Gisel. Bruxelles: Presses de l’Université Saint-Louis, 1989.

Dostojewski, Fiodor. M. Bracia Karamazow. Translated by Aleksander Wat. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013.

Ispovednik, Maksim. Glavy o bogoslovii i o domostroitelʹstve voploŝeniâ Syna Božiâ, Pervaâ sotnica, gl. 66. In: Tvoreniâ prepodobnogo Maksima Ispovednika. Kniga 1: Bogoslovskie i asketičeskie traktaty, Moskva: Martis, 1993, s. 215–256.

Jonas, Hans. Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej. Translated by Marek Klimowicz. Kraków: Wydawnictwo Platan, 1996.

Lohfink, Norbert. "Macht Euch die Erde untertan"? Orientierung 38, 1974, 137-142.

Łosski, Włodzimierz N. Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Translated by Izabela Brzeska. Kraków: Mysterion, 2007.

Maksym Wyznawca: Antologia życia wewnętrznego. Translated by Albert Warkotsch. Poznań: Pallotinum, 1980.

Moltmann, Jürgen. Gott in der Schöpfung: Ökologische Schöpfungslehre. München: Chr. Kaiser Verlag,1987.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Edited by Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła, 2009.

Rosenzweig, Franz. Gwiazda zbawienia. Translated by Tadeusz Gadacz. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.

Schmidt, Werner H. Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Neukirchen–Vlugn: Neukirchener Verlag, 1973.

Zenger, Erich. Gottes Bogen in den Wolken. Komposition und Theologie der priesterschriftlichen Urgeschichte (SBS 112). Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1983.


Opublikowane : 2017-12-24


GoriczewaT., Mitek-DziembaA., & NikitinaE. (2017). Święte zwierzęta (fragmenty). Zoophilologica, (3), 69-81. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7117

Tatiana Michajłowna Goriczewa 

Tatiana Goriczewa – (ur. 1947) prawosławna filozof i teolog, pisarka, misjonarka, aktywna działaczka na rzecz zwierząt, obrończyni zwierząt. Mieszka w Petersburgu. Autorka wielu monografii przetłumaczonych na język polski, np. Mówić o Bogu to niebezpiecznie. Moje doświadczenia na Wschodzie i na Zachodzie (1990), Człowiek ustawicznie szuka szczęścia. Dziennik z podróży (1991), Matka Boska na Wschodzie i na Zachodzie. Jej pomoc w pokonywaniu komunizmu i w ponownym ożywianiu Kościoła (1993). Opublikowała trzy książki o tematyce prozwierzęcej: Святые животные (Święte zwierzęta, 1993), Молчание животных (Milczenie zwierząt, 2008), Блажен иже и скоты милует (Błogosławiony ten, który bydło miłuje, 2010) i zredagowała numer monograficzny almanachu petersburskiego „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры” poświęcony tematyce zwierzęcej „Мiръ животных” (2015).


Alina Mitek-Dziemba 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6900-3387

Dr, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii angielskiej i filozofii UŚ. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty), autorka artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozoficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice 2011), poświęconą analizie strategii estetycznej autokreacji w XIX‑wiecznej literaturze i filozofii, z odniesieniami do współczesnej sceny filozoficznej. Współredaktorka antologii Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012, z Piotrem Bogaleckim), pierwszego w języku polskim tomu esejów, omawiającego tzw. zwrot postsekularny z perspektywy poststrukturalistycznej. Zredagowała także dwujęzyczny zbiór esejów Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2013) oraz książkę Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes (Katowice 2016). W swoich badaniach koncentruje się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko‑zwierzęcych, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym poetyckiej ekoteologii w poezji Davida Herberta Lawrence’a. Jako członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego jest także zaangażowana w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej praw zwierząt.


Ekaterina Nikitina 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4326-2468

Mgr, doktorantka w  Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: posthumanizm, science art, animal studies, media studies. Uczestniczy w  różnych projektach edukacyjnych, prowadzi popularnonaukowe wykłady publiczne o  filozofii techniki, o  współczesnych performerach, którzy w  swoich pracach podejmują zagadnienia cyborga i biotechnoewolucji.