O czasopiśmie

Opis czasopisma

Pismo koncentruje się na problemach współczesnej lingwistyki. Nadrzędnym celem Redakcji jest połączenie najnowszych trenów występujących w badaniach lingwistycznych z tradycją, dlatego pismo jest tak skonstruowane, aby prezentować bieżące analizy na tle tekstów nieco starszych, istotnych w rozwoju polskiej myśli językoznawczej. Teksty te są tłumaczone na język angielski w celu udostępnienia ich szerszej, międzynarodowej rzeszy czytelników.
W pierwszych numerach czasopisma były publikowane głównie teksty polskich lingwistów, prezentujące autorskie spojrzenie na problemy językowe lub językoznawcze, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej oraz syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa. Materiał badawczy stanowiły najczęściej zjawiska występujące w polskiej kulturze, chociaż niektóre analizy odnoszą się też do innych kręgów kulturowych i językowych (np. j. hebrajskiego). Pismo publikuje również teksty autorów zagranicznych (m. in. z Włoch, Korei Południowej, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych).
Kolejne numery periodyku mają charakter monograficzny.

Cel i zakres tematyczny

Rocznik prezentuje najnowsze kierunki badań lingwistycznych, w tym rezultaty ważnych projektów badawczych, zarówno tych dotyczących polszczyzny, jak i tych charakterze porównawczym. Ważnym działem czasopisma są ARCHIWALIA, w którym przedstawiane są w tłumaczeniu na język angielski, teksty istotne dla myśli lingwistycznej opublikowane w polskich czasopismach językoznawczych przed 2000 rokiem. Celem jest udostępnienie ich międzynarodowemu środowisku językoznawczemu.
Czasopismo rejestruje i komentuje również ważne dla ogólnopolskiej społeczności językoznawczej wydarzenia naukowe (seminaria, konferencje).

Harmonogram publikacji

Teksty do numeru, który ukaże się w danym roku kalendarzowym należy przesłać na adres: forumlingwistyczne@us.edu.pl do końca lutego w postaci pliku w formacie doc., rtf. lub pdf.