Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Dla Autora,


Zasady kwalifikowania tekstów do druku

 1. Nadesłane teksty są wstępnie kwalifikowane do druku przez komitet redakcyjny czasopisma. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi).
 2. Komitet wskazuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor).
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.
 5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie www pisma.
 6. Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami komitet redakcyjny podejmuje decyzję co do druku:
  a) w przypadku recenzji z konkluzją pozytywną są one kierowane do autora z prośbą o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych. Autor ma dwa tygodnie na odesłanie poprawionego / uzupełnionego tekstu.
  b) w przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku należy do komitetu redakcyjnego.

ZALECENIA EDYTORSKIE
Objętość artykułu – maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami.
Objętość recenzji – maksymalnie 15 000 ze spacjami.
Pierwsza strona tekstu artykułu powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko autora/autorki i afiliację – wyrównanie do lewej,
 2. tytuł artykułu czcionką pogrubioną – wyśrodkowany,
 3. słowa kluczowe (maksymalnie 5) charakteryzujące zawartość merytoryczną tekstu.

Program: Microsoft Word (dokument DOC, artykuły zawierające czcionki niestandardowe [w tym fonetyczne] prosimy przesyłać w formacie DOC i PDF).
Czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; przypisy dolne 10 punktów, interlinia 1.
Omawiane wyrazy, zwroty, zdania, terminy oraz zwroty obcojęzyczne prosimy wyodrębniać kursywą.
Przypisy tekstowe umieszczamy na dole każdej strony.
Przypisy bibliograficzne stosujemy w wersji tzw. harwardzkiej; nazwisko autora zapisujemy kapitalikami, np. (BAJEROWA, 1964: 99).
Cytaty ujmujemy w cudzysłowy. Dłuższe (powyżej 3 wersów) wyodrębniamy następująco: od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów. Cudzysłów w cytacie: »niemiecki«.
Powoływanie się – za pierwszym razem podajemy pełne imię i nazwisko autora.
Cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone, przy czym dopuszcza się następujące możliwości:

 1. wersja oryginalna w tekście głównym, tłumaczenie w przypisie dolnym,
 2. tłumaczenie w tekście głównym, wersja oryginalna w przypisie dolnym,
 3. tłumaczenie w tekście głównym, w przypisie dolnym źródło oryginału, bez wersji oryginalnej.

Po tekście głównym podajemy bibliografię, wykaz źródeł (wraz ze skrótami, itp).
Bibliografia:

 1. nagłówek: Literatura,
 2. uporządkowanie: alfabetyczne od nazwiska (zapisane kapitalikami), inicjał imienia, najstarszą pozycję wymieniamy na pierwszym miejscu; tytuły tego samego autora, które się ukazały w tym samym roku, zaznaczamy w następujący sposób: autor 2007a, autor 2007b itp.,
 3. pomijamy nazwę wydawnictwa,
 4. stosujemy następujące skróty: s. (strona), red. (redaktor), wyd. (wydanie), t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt);
 5. tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów bez cudzysłowów kursywą,
 6. opis tekstów z bibliotek cyfrowych powinien zawierać pełną informację bibliograficzną wzbogaconą o określenie online i adres strony danej biblioteki cyfrowej,
 7. opis tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej powinien zawierać podstawowe dane bibliograficzne oraz w nawiasie po określeniu online adres witryny internetowej i datę dostępu
 8. drugi (i następne) wiersz pozycji bibliograficznej: wcięcie 0,5 cm.