Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest moim utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich).
  • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism lub wydawnictw do recenzji.
  • Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w zakładce „Dla autora”.
  • Tekst powinien zostać zanonimizowany, zgodnie z zasadami podanymi tutaj. Autor składa tylko zanonimizowaną wersję tekstu. O wersję pełną zostanie poproszony po zakończeniu procesu recenzenckiego.
  • Złożenie tekstu do Redakcji "Forum Lingwistycznego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.
  • Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy, zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia.


Wytyczne dla autorów Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikowania tekstów do druku, z zasadami edytorskimi oraz o sprawdzenie, czy tekst spełnia powyższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, nie zostaną poddane dalszym procedurom.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dla autorów, w którym opisano proces składania artykułu naukowego w systemie OJS.