ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Teksty do publikacji przyjmujemy w trybie ciągłym; mogą one dotyczyć zagadnień związanych z tematyką kolejnych numerów bądź innych problemów lingwistycznych (zob. tutaj https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/about). 


Zapraszamy do drugiego numeru tomu 11  (bieżące publikacje online, pełny numer w II półroczu 2023)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu Forum Lingwistycznego, który poświęcony będzie teoretycznym i praktycznym zagadnieniom komunikacji perswazyjnej, a zwłaszcza promocji, public relations, szeroko rozumianym zagadnieniom dyskursu marketingowego oraz problematyce propagandy i wpływu społecznego. Interesują nas zwłaszcza językowe aspekty komunikacji perswazyjnej, ich społeczne uwarunkowania, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, rodzenie się nowych zjawisk w funkcjonowaniu dyskursu publicznego. Zachęcamy zatem Autorów do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym, analiz przypadków, które mieścić się będą w następujących grupach tematycznych:

 • perswazja werbalna i pozawerbalna w dyskursie publicznym;
 • teoretyczne zagadnienia dyskursu marketingowego;
 • reklama jako tekst kulturowy;
 • reklama jako tekst multimodalny;
 • etyczne i prawne zagadnienia reklamy i public relations;
 • analiza dyskursywna tekstów perswazyjnych;
 • retoryka i jej zastosowanie do analizy współczesnych tekstów perswazyjnych;
 • językowe mechanizmy propagandy w świecie nowych mediów;
 • wpływ języka perswazji na kształtowanie się stosunków społecznych;
 • krytyka społeczna - analiza mechanizmów wykluczenia i wkluczenia społecznego w dyskursie publicznym (kategorie swój/obcy/przyjaciel/wróg/kozioł ofiarny).

Jesteśmy również otwarci na teksty sugerujące inną, ciekawą perspektywę analizy proponowanych tu zagadnień.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.  W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Jacek Warchala
Adam Warzecha
Redaktorzy numeru

 

Zapraszamy do pierwszego numeru tomu 12  (bieżące publikacje online, pełny numer I półrocze 2024)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru tomu 12 Forum Lingwistycznego. Numer ten poświęcony będzie badaniom nad współczesną i dawną leksyką.

Zachęcamy Autorów do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym oraz analiz przypadków, które mieścić się będą w następujących grupach tematycznych:

 • słownictwo środowiskowe (np. socjolekty, profesjolekty, dialekty);
 • słownictwo nacechowane aksjologicznie;
 • nazwy własne w różnych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • nowe wyrazy w polszczyźnie – neologizmy i zapożyczenia;
 • nowa terminologia;
 • przeobrażenia leksykalno-semantyczne w polszczyźnie;
 • zagadnienia z zakresu frazeologii i paremiologii;
 • słownictwo jako interpretacja świata;
 • słownictwo tematyczne.

Czekamy również na artykuły, w których zaproponowana będzie inna perspektywa opisu podanej problematyki.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Karolina Lisczyk
Katarzyna Wyrwas
Redaktorki numeru