ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Teksty do publikacji przyjmujemy w trybie ciągłym; mogą one dotyczyć zagadnień związanych z tematyką kolejnych numerów bądź innych problemów lingwistycznych (zob. tutaj https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/about). 

ZAPROSZENIE DO NUMERU 11. (bieżące publikacje online, pełny numer I półrocze 2023)

 Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 11. numeru Forum Lingwistycznego. Numer ten poświęcony będzie szeroko rozumianej  problematyce "religia - kultura - społeczeństwo – język".

Interesują nas propozycje badawcze podejmujące wskazane zagadnienie z różnych punktów widzenia, pod kątem różnych aspektów. Oczekujemy na teksty o charakterze studiów synchronicznych lub diachronicznych, odnoszących się do pojedynczych narodowych i etnicznych lingwokultur, ale i mających charakter porównawczy, dotyczących języka ogólnego, języka potocznego, dyskursów środowiskowych, a także języków regionalnych, np. gwar.

Oto przykładowa problematyka:

  • sekularyzacja, zeświecczenie języka i kultury (współcześnie i w epokach dawnych);
  • postsekularyzm w języku i dyskursie;
  • obraz Kościoła / Kościołów w dyskursach środowiskowych;
  • przesunięcia między sferą sacrum a profanum – ewolucja pojęć i terminologii;
  • problemy opisu sacrum / mówienia o sacrum (analizy dyskursu publicznego i dyskursów środowiskowych);
  • ślady dawnych wierzeń we współczesnych językach.

Czekamy również na artykuły, w których zaproponowana będzie inna perspektywa opisu podanej  problematyki i  wskazane nowe obszary badań.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.10. 2021 r. do 30.06. 2022r.  W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Janowska
Aleksandra Niewiara
Redaktorki numeru


ZAPROSZENIE DO NUMERU 12. (bieżące publikacje online, pełny numer w II półroczu 2023)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 12. numeru, który poświęcony będzie teoretycznym i praktycznym zagadnieniom komunikacji perswazyjnej, a zwłaszcza promocji, public relations, szeroko rozumianym zagadnieniom dyskursu marketingowego oraz problematyce propagandy i wpływu społecznego. Interesują nas zwłaszcza językowe aspekty komunikacji perswazyjnej, ich społeczne uwarunkowania, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, rodzenie się nowych zjawisk w funkcjonowaniu dyskursu publicznego. Zachęcamy zatem Autorów do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym, analiz przypadków, które mieścić się będą w następujących grupach tematycznych:

- perswazja werbalna i pozawerbalna w dyskursie publicznym;
- teoretyczne zagadnienia dyskursu marketingowego;
- reklama jako tekst kulturowy;
- reklama jako tekst multimodalny;
- etyczne i prawne zagadnienia reklamy i public relations;
- analiza dyskursywna tekstów perswazyjnych;
- retoryka i jej zastosowanie do analizy współczesnych tekstów perswazyjnych;
- językowe mechanizmy propagandy w świecie nowych mediów;
- wpływ języka perswazji na kształtowanie się stosunków społecznych;
- krytyka społeczna - analiza mechanizmów wykluczenia i wkluczenia społecznego w dyskursie publicznym (kategorie swój/obcy/przyjaciel/wróg/kozioł ofiarny).

Jesteśmy również otwarci na teksty sugerujące inną, ciekawą perspektywę analizy proponowanych tu zagadnień.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.  W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Jacek Warchala
Adam Warzecha
Redaktorzy numeru