ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Teksty do publikacji przyjmujemy w trybie ciągłym; mogą one dotyczyć zagadnień związanych z tematyką danego numeru bądź innych problemów lingwistycznych (zob. tutaj https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/about). Tekst poza tematem monograficznym po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej i nadaniu numeru DOI jest umieszczany w dziale Varia lub publikowany w zakładce „bieżące publikacje online”.

 

Zapraszamy do drugiego numeru tomu 13 (bieżące publikacje online, pełny numer II półrocze 2025)

Numer ten chcemy poświęcić szeroko rozumianym zaangażowanym społecznie badaniom lingwistycznym. Czekamy na opracowania naukowe, dla których kluczowa jest problematyka powiązana z etyczną funkcją języka (kwestie (po)rozumienia zwłaszcza w sytuacji kolizji poglądów, postaw), jak i z negatywną przestrzenią komunikacji (m.in. strategie wykluczania ze świata i języka, czy język nienawiści). Ważna wydaje nam się również kwestia polityki językowej czy języka równości, w tym języka inkluzywnego. Interesują nas propozycje badawcze podejmujące wskazane zagadnienie z różnych punktów widzenia, pod kątem różnych aspektów, w tym także wykorzystujące nowe modele badawcze.

Oto przykładowa problematyka:

- polityka językowa, w tym języki mniejszości, status etnolektów i języków;
- inkluzja w języku, w szczególności włączanie społeczne, lingwistyczne strategie równościowe i dostępnościowe, kwestie binarności i niebinarności w języku;
- szeroko rozumiana ekolingwistyka (ekologia języka – język jako proces życiowy; związki między językiem a środowiskiem; zwrot ekologiczny w naukach humanistycznych);
- dyskryminacja w języku, język nienawiści, hejt; granice wolności słowa i mediów, a także kwestie odpowiedzialności za słowo;
- strategie wychodzenia z impasu komunikacyjnego, porozumienia, szacunku dla interlokutora;
-  edukacja a lingwistyka zaangażowana.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki edytorskie znajdą Państwo również na stronie https://journals.us.edu.pl/index.php/FL

W imieniu redakcji „Forum Lingwistycznego”, redaktorki numeru 13 t.2.
dr hab. Marta Smykała, prof. UR
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

 

Zapraszamy do pierwszego numeru tomu 14 (bieżące publikacje online, pełny numer I półrocze 2026)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru tomu 14 Forum Lingwistycznego, który poświęcony będzie najnowszym badaniom prowadzonym w ramach językoznawstwa kognitywnego. Do składania artykułów zachęcamy autorów referatów wygłoszonych podczas konferencji „Językoznawstwo kognitywne w roku 2024”, której tematem przewodnim jest motywacja w języku.

Zaproszenie kierujemy również do wszystkich innych naukowców, którzy, prowadząc badania dotyczące języka, przyjmują perspektywę kognitywną i pragną podzielić się wynikami swoich badań. Artykuły mogą poruszać wszelkie zagadnienia z tego zakresu i mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

Grzegorz Drożdż
redaktor naukowy numeru