ZASADY EDYTORSKIE

Przesłany tekst winien być opracowany zgodnie z zasadami APA (dodatkowe informacje w języku polskim)

1. Pierwsza strona tekstu artykułu powinna zawierać:

a) imię i nazwisko autora/autorki, afiliację, numer ORCID i adres e-mailowy – każda informacja w osobnym wersie, wszystkie wyrównane do lewej;

b) tytuł w języku artykułu, tytuł po angielsku (a jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo tytuł po polsku) – pogrubioną czcionką i wyśrodkowane;

c) abstrakt po angielsku oraz abstrakt w języku artykułu (jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo abstrakt po polsku; czcionka Times New Roman 10 punktów; długość abstraktu od 100 do 150 słów. 

Abstrakt dla artykułu badawczego powinien zawierać następujące dane:
- wskazanie przedmiotu badań,
- sformułowanie celu przeprowadzonych badań (pytania badawcze),
- określenie użytej metody badawczej,
- przedstawienie wniosków.

Abstrakt dla artykułu przeglądowego powinien zawierać następujące dane:
- wskazanie obszaru badawczego oraz czasu, których dotyczy przegląd,
- sformułowanie celu sporządzenia przeglądu,
- przedstawienie najważniejszych problemów danego obszaru badawczego.

Abstrakt dla artykułu polemicznego powinien zawierać następujące dane:
- dane nt. recenzowanej publikacji,
- typ recenzji: sprawozdawcza/polemiczna,
- najistotniejsze uwagi autora polemiki.

We wszystkich typach abstraktów muszą znaleźć się słowa kluczowe artykułu.
Abstrakty są integralną częścią artykułu w Forum Lingwistycznym, natomiast w komputerowych bazach danych (np. CEJSH, CEEOL) abstrakty w języku angielskim będą zamieszczane jako samodzielne teksty. W trakcie kwalifikowania artykułu do druku abstrakt podlega ocenie.

d) słowa kluczowe (maksymalnie 5) charakteryzujące zawartość merytoryczną tekstu – po angielsku oraz w języku artykułu (a jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo słowa kluczowe po polsku).

Teksty przeznaczone do publikacji w dziale POLEMIKI również powinny zawierać abstrakt i słowa kluczowe.

2. Program: Microsoft Word (dokument DOC, artykuły zawierające czcionki niestandardowe (w tym fonetyczne) prosimy przesyłać w formacie DOC i PDF). Objętość tekstu wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi nie powinna przekraczać 8000 słów.

3. Czcionka

- tekst zasadniczy: Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5;
- przypisy dolne: 10 punktów, interlinia 1.

4. Omawiane wyrazy, zdania, terminy oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy kursywą.

5. Przypisy rzeczowe umieszczamy u dołu każdej strony.

6. Przypisy bibliograficzne w tekście stosujemy w wersji tzw. harwardzkiej.

7. Powoływanie się – przy pierwszym przywołaniu danego autora w tekście podajemy jego pełne imię i nazwisko, potem już tylko samo nazwisko.

8. Cytaty ujmujemy w cudzysłowy o postaci „”; jako cudzysłów wewnętrzny (w obrębie cytatu) stosujemy  apostrofy ‘’.  Cytaty dłuższe z zgodnie z zaleceniami APA (powyżej 40 słów) wyodrębniamy w osobnym akapicie (wcięcie od lewej: 1 cm), od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów, bez cudzysłowów.

9. Cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone, przy czym dopuszcza się następujące możliwości:
a) wersja oryginalna w tekście głównym, tłumaczenie w przypisie dolnym,
b) tłumaczenie w tekście głównym, wersja oryginalna w przypisie dolnym,
c) tłumaczenie w tekście głównym, w przypisie dolnym źródło oryginału, bez wersji oryginalnej.

10. Po tekście głównym podajemy bibliografię, w obrębie której przewiduje się sekcje z następującymi nagłówkami: źródła, słowniki, literatura. Wykazy powinny być uporządkowane alfabetycznie; Wszystkie prace, które w tekście artykułu są cytowane bądź przywoływane, powinny zostać w bibliografii uwzględnione.
Nie zamieszcza się natomiast w bibliografii prac, do których nie ma bezpośrednich odwołań w tekście artykułu.  

Źródła: w tym punkcie zamieszczamy literaturę podmiotu, czyli wykaz tekstów źródłowych, które stanowiły przedmiot analiz w artykule.

Słowniki: w tekście artykułu najlepiej stosować powszechnie przyjęte skróty tytułów słowników, np.: SJPDor (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), SJPSzym (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka), SWJP (Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja), PSWP (Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod red. H. Zgółkowej), ISJP (Inny słownik języka polskiego pod red. M. Bańki), USJP (Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza), WSO (Wielki słownik ortograficzny PWN), WSPP (Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN), WSJP (Wielki słownik języka polskiego PAN), SStp (Słownik staropolski), SPXVI (Słownik polszczyzny XVI wieku), SL (Słownik języka polskiego S.B. Lindego), SW (tzw. słownik warszawski), SWil (tzw. słownik wileński).

 Literatura powinna być sporządzona w alfabecie łacińskim, bez względu na język publikacji, w standardzie APA i zamieszczona na końcu artykułu. W razie potrzeby należy dodać transliterację w alfabecie łacińskim według normy BGN/PCGN. Formatowanie następujące: drugi wiersz (i następne) opisu pozycji bibliograficznej: wcięcie 1 cm.

 11. Prosimy o dołączenie na końcu artykułu, po Bibliografii, noty o Autorze (objętość: do 600 znaków ze spacjami), która powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko,
- stopień/tytuł naukowy,
- afiliację/miejsce zatrudnienia,
- zainteresowania badawcze,
- tytuły 2-3 najważniejszych publikacji

 Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji teksty zostaną przesłane do korekty autorskiej.