INFORMACJE OGÓLNE

  1. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).
  2. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami, a polemiki 20 tys. znaków ze spacjami.
  3. Artykuł powinien być złożony w wersji pełnej i zanonimizowanej; prosimy o zapoznanie się z Instrukcją anonimizacji tekstu.
  4. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki abstrakt (maks. 800 znaków) w języku oryginału oraz w języku angielskim. Należy również dołączyć abstrakt w języku polskim, jeśli język oryginału jest inny. Tłumaczenie powinno również obejmować tytuł i słowa kluczowe. Abstrakt  powinien  zawierać opis przedmiotu badań, wskazanie użytej metody badawczej oraz przedstawienie uzyskanych rezultatów. Abstrakty są integralną częścią artykułu w Forum Lingwistycznym, natomiast w komputerowych bazach danych (np. CEJSH, CEEOL) abstrakty w języku angielskim będą zamieszczane jako samodzielne teksty. W trakcie kwalifikowania artykułu do druku abstrakt będzie podlegał ocenie.
  5. Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Autorów, w którym opisano proces składania artykułu naukowego w programie OJS.
  6. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii przygotowanych przez recenzentów nieznających tożsamości autora i dlatego zaleca się unikanie w nich sformułowań, które ułatwiłyby recenzentowi rozpoznanie autora.
  7. Złożenie tekstu do Redakcji "Forum Lingwistycznego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.