ETYKA

Podstawowym warunkiem rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich jest ochrona praw autorskich. Redakcja czasopisma stoi na straży rzetelności oraz samodzielności naukowej autorów i dlatego stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) - https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf.