PROCES RECENZJI

Nadsyłane do redakcji artykuły są najpierw poddawane wstępnej ocenie przez członków Rady Redakcyjnej (redaktorów tematycznych) i Redaktora Naczelnego, a po uzyskaniu pozytywnej opinii wysyłane do zewnętrznych recenzentów. Zasady recenzowania tekstów publikowanych w piśmie są następujące. Redaktor serii: Filozofia podaje nazwiska proponowanych recenzentów zewnętrznych, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora habilitowanego. Wydziałowa Komisja Wydawnicza wybiera z proponowanej listy dwie osoby, po czym wydawnictwo wysyła teksty do recenzji. Recenzenci są powoływani spoza jednostek afiliowanych przez autorów artykułów. Recenzje przyjmują formę pisemną, a tekst jest kwalifikowany do druku tylko wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia go do publikacji lub rekomenduje się go do druku pod warunkiem uwzględnienia przez autora uwag zasugerowanych przez recenzentów. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i powinien ustosunkować się na piśmie do wszystkich uwag recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redaktora Naczelnego. Zasady recenzowania oraz kolejne etapy procedury wydawniczej są opisane na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 31. tomu „Folia Philosophica” zgodnie z tzw. „double-blind review proces” autorzy publikacji oraz recenzenci zachowują anonimowość, w związku z czym ich tożsamość pozostaje nieujawniona. 

Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów czasopisma nie są ujawniane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).