Tom 9 Nr 3 (2019): Przekłady Literatur Słowiańskich T.9. Cz.3 / 2019 / Translations of Slavic Literatures Issue 9.3/2019BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW LITERATUR SŁOWIAŃSKICH (2017)

Tom 9 część 3 to kolejna już prezentacja bibliografii przekładów literatur: bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński, obejmująca tym razem rok 2017. Bibliografia, od 10 lat przygotowywana przez międzynarodowy zespół badaczy slawistów, daje świadectwo obecności literatur słowiańskich w kulturze polskiej oraz literatury polskiej w poszczególnych krajach słowiańskich, pozwalając spojrzeć na fakty translatorskie z punktu widzenia zmieniającej się sytuacji kulturowej, dostarcza wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej, recepcji literatury obcej (słowiańskiej), wzajemnych międzynarodowych kontaktów między Słowianami zachodnimi i południowymi, odzwierciedlając panujące w kulturach i literaturach tendencje. Opracowane w niniejszym tomie przeglądy bibliograficzne uzupełniają artykuły przeglądowe i komentarze, dotyczące przekładów z poszczególnych literatur słowiańskich na język polski oraz literatury polskiej na inne języki słowiańskie, w których autorzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową, biorąc pod uwagę wzajemne kontakty literackie, potrzeby kultury przyjmującej, a także rolę tłumacza w akcie translacji. Artykuły i komentarze, uzewnętrzniające różnice i podobieństwa między kulturami, określające tendencje ogólnie panujące w sekundarnym horyzoncie, również pole zainteresowań instytucji życia literackiego kultury przyjmującej (wydawnictw, krytyki literackiej, czasopism), połączone z opracowaniami bibliograficznymi, skierowane są do literaturoznawców, przekładoznawców – naukowców, krytyków, slawistów, także studentów. Założeniem czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest ciągłe poszerzanie obszaru badań oraz budowanie i podtrzymywanie wiedzy na temat ukazujących się współcześnie przekładów literatur słowiańskich, stanowiących ważną przestrzeń komunikacji międzykulturowej.

BIBLIOGRAPHY of TRANSLATIONS of SLAVIC LITERATURES (2017)

Volume 9, Part 3, is another presentation in a series of bibliographies of translations of Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian literatures into Polish, and of Polish literature into Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian. This issue covers the year 2017. The bibliography, which for the past 10 years has been maintained by an international team of Slavists, is testimony to of the presence of Slavic literatures in Polish culture, and of Polish literature in the different countries Slavic countries. It gives us a look at translation products from the viewpoint of the changing cultural situation, and supplies knowledge about cross-cultural communication; about the reception of foreign (Slavic) literature; and about the mutual international contacts between Western and Southern Slavs, reflecting cultural and literary trends. The bibliographical compilations prepared for this issue are complemented by overview articles and commentaries about translations from the various Slavic literatures into Polish, and of Polish literature into other Slavic languages; the authors try to critically and analytically examine the work of  translators while taking into account mutual literary contacts, the needs of the receiving culture, and the role of the translator in the act of translation. The articles and commentaries, which manifest differences and similarities between cultures, also define the general tendencies in the secondary horizon, as well as the area of interest of the literary life of the receiving culture (publishers, literary criticism, journals). The articles and bibliographic descriptions in this volume are targeted at literary and translation specialists including scholars, critics, Slavists, and students. A fundamental goal of Translation of Slavic Literatures is to continually broaden the scope of research and to build and sustain the knowledge of currently-appearing translations of Slavic literatures, which are to be understood as a significant area of intercultural communication.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
3-6
Marta Buczek
7-10
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Stopka redakcyjna