Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii


Abstrakt

Autorka wyodrębnia i analizuje te wiersze Adama Zagajewskiego, w których podjął poeta próbę uchwycenia i zatrzymania klimatu włoskich miast i miasteczek, z ich urokliwymi krajobrazami, nostalgicznymi zaułkami, ale i tętniącymi życiem metropoliami. Jego poetyckie oko i wyczulone na dźwięki miejsca ucho szczególnie inspiruje ten rodzaj nieoczywistego piękna, które uwidacznia się nagle, w chwilowym rozbłysku, często w percepcji zmęczonej wędrówką, lecz zawsze skupionej na tym, co jednostkowe, znaczące, istotne. Kolejne utwory, wraz z poświęconymi im analizami, uporządkowane zostały w korelacji z układem topograficznym mapy Italii, w zgodzie z wektorem północ – południe (Camogli, Bogliasco, okolice Genui, Rawenna, Sansepolcro, Siena, Rzym, Sycylia). Poeta utrwala i zatrzymuje nie tylko to, co najbardziej oczywiste, bezsprzecznie piękne (jak mozaiki Rawenny lub oglądane w ciemnych muzeach czy bocznych kaplicach obrazy), ale też zgiełk stolicy, kamienny smutek odwiedzonej przypadkiem nekropolii, w końcu leniwy spokój włoskiego listopada.


Słowa kluczowe

Adam Zagajewski; wiersze włoskie; poetyckie obrazy współczesnej Italii

Białkowska Monika (2014): Święci malowani. Najwspanialszy obraz świata. „Przewodnik Katolicki”, nr 16. Online: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-16-2014/Archidiecezja-Gnieznienska/Swieci-malowani-Najwspanialszy-obraz-swiata [dostęp: 17.07.2020].

Cieślak Stanisława (2013): Najwspanialszy obraz świata – „Zmartwychwstanie” Piera della Francesca. Online: http://edusens.blogspot.com/2013/03/najwspanialszy--obraz-swiata.html [dostęp: 17.07.2020].

Czabanowska-Wróbel Anna, red. (2015): I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Kraków.

Drzewucki Janusz (2006): „Życie silniejsze niż nicość”. O „Antenach” Adama Zagajewskiego.

Online: https://culture.pl/pl/artykul/zycie-silniejsze-niz-nicosc-janusz-drzewucki-o--antenach-adama-zagajewskiego-tworczosc-marz [dostęp: 24.08.2020].

Dziadek Adam (2000): Problem „ekphrasis” – dwa „Widoki Delft” (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). „Teksty Drugie”, nr 4.

Dziadek Adam (2002): Relacja tekst – obraz. Próba charakterystyki typologicznej. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Katowice.

Farthing Stephen, red. (2008): 1001 obrazów, które warto w życiu zobaczyć. Warszawa.

Foucault Michel (2005): Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. „Teksty Drugie”, nr 6.

Gogler Paweł (2004): Kłopoty z ekfrazą. „Przestrzenie Teorii”, nr 3–4. Online: http://www.scoprogenova.com/pl/wycieczki-klasyczne/monumentalny-cmentarz-staglieno [dostęp: 17.07.2020].

Kowalczyk Janusz R., (2015): I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków 2015. Online: https://culture.pl/pl/dzielo/i-cien-i--swiatlo-na-jubileusz-adama-zagajewskiego [dostęp: 20.06.2020].

Montowski Michał (2010): Jest taki obraz. Online: https://www.polskieradio.pl/24/290/Artykul/ 188136,Zmartwychwstanie-w-Borgo-San-Sepolcro [dostęp: 17.07.2020].

Najgeburska Karolina (2018): „Słodycz Italii, słodycz miasteczek Toskanii” – podróże włoskie Adama Zagajewskiego. „Anthropos?”, nr 27.

Sobolewski Tadeusz (2015): Projekt poezji niemożliwej. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

That’s Liguria! https://thatsliguria.com/camogli-romantyczne-domy-zon/ [dostęp: 24.03.2020].

Toruńczyk Barbara (2015): Czytając Adama Zagajewskiego. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

Williams Charles Kenneth (2015): Drogi Adamie. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

Wydrycka Anna (2013): Rawenna „snem malowana”. O kreacyjnych i onirogennych właściwościach Miejsca. „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 4.

Zagajewski Adam (1999): Pragnienie. Kraków.

Zagajewski Adam (2005): Anteny. Kraków.

Zagajewski Adam (2009): Niewidzialna ręka. Kraków.

Zagajewski Adam (2019): Prawdziwe życie. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


Bodzioch-BryłaB. (2021). Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 59-77. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.05

Bogusława Bodzioch-Bryła 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
http://orcid.org/0000-0003-2453-8350
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).