PROCES RECENZJI

DLA RECENZENTÓW 

Do recenzji naukowej proponowane są tylko te artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów tematycznych danego numeru i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego pisma.

Do oceny artykułu naukowego (przesłanego przez Autora jako propozycja wydawnicza) powołanych zostaje dwóch niezależnych recenzentów. Nie mogą być oni członkami redakcji, rady naukowej pisma, ani reprezentantami środowiska Autora tekstu.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład pomysłów Autora w aktualny stan badań.

Recenzenci zobowiązani są do kierowania się zadami etyki i dobrymi praktykami określonymi w kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors, opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011.

Recenzje wykonywane będą w poszanowaniu trybu double-blind review process, z zachowaniem formy pisemnej dokumentu (w zgodzie z formatem formularza, dostępnym na stronie internetowej czasopisma).

Ocena Recenzentów wyrażona w formularzu – pozostaje wiążąca dla redakcji pisma. W przypadku zasadniczych rozbieżności opinii zaprezentowanych przez Recenzentów – o dopuszczeniu artykułu do publikacji (lub jego odrzuceniu) decyduje redaktor naczelny pisma, po zasięgnięciu opinii trzeciego recenzenta, redaktora tematycznego oraz pozostałych członków redakcji.

Recenzowane artykuły traktowane są jako poufne – Recenzent nie może publikować lub udostępniać recenzji artykułu, ani kontaktować się bezpośrednio z Autorem. Redakcja także nie ujawnia treści recenzji: ani autorom, ani pozostałym recenzentom.

Recenzenci dokonują recenzji w ciągu pięciu tygodni od chwili otrzymania artykułu.

W przypadku podejrzenia o plagiat lub naruszenie zasad etycznych uruchomiona zostaje procedura antyplagiatowa, a także poinformowana instytucja, która udzieliła afiliacji Autorowi. Redakcja starannie zabezpiecza w takim wypadku wszelką dokumentację związaną z procesem wydawniczym.

Nazwiska Recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane przed publikacją całości kolejnego numeru. Raz w roku (w drugiej połowie grudnia) czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej pełną listę recenzentów – za okres ostatnich 12 miesięcy.