ETYKA PUBLIKACJI

Zasady etyki

Czasopismo „Fabrica Litterarum Polono-Italica”” postępuje zgodnie z zaleceniami ujętymi w  Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Pobierz pełną wersję dokumentu (plik PDF)

Pobierz zasady postępowania (plik PDF)

Zasady dotyczące autorów

 1. Autor przekazuje – jako propozycję publikacji – wyłącznie niepublikowaną wcześniej pracę własną. Powinien upewnić się przy tym, że nazwiska wszystkich autorów oraz fragmenty dzieł cytowanych w pracy zostały w prawidłowy sposób oznaczone i przytoczone. Plagiat jest traktowany jako praktyka niedopuszczalna.
 2. Autor gwarantuje (logując się do systemu OJS UŚ), że przekazany redakcji tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich). A także, że nie był wcześniej zgłoszony do publikacji do innego wydawnictwa.nictwa.
 3. Autor poświadcza pisemnie zgodę na publikację tekstu na licencji „Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samym warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-SA 4.0).
 4. W trosce o zachowanie najwyższych standardów obejmujących proces wszechstronnej weryfikacji publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom praktyk nieetycznych w nauce redakcja pisma zwraca się z prośbą, aby w przypadku nadesłania tekstu wieloautorskiego – wnioskujący o publikację zechcieli wyjaśnić w stosownym odrębnym oświadczeniu dołączonym do tekstu zakres tzw. „wkładu” poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji ponosi w tym zakresie osoba zgłaszająca tekst artykułu.

Zasady dotyczące redakcji pisma

 1. Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, a także ich najwyższy poziom naukowy, merytoryczny, edycyjny i estetyczny.
 2. Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.
 3. Redaktorzy odpowiadają za terminowe ukazywanie się poszczególnych numerów pisma. Zobligowani są także do ścisłej współpracy z Wydawcą na każdym etapie procesu publikacji.
 4. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy Autorami, Recenzentami i Członkami Rady Naukowej pisma.
 5. Redakcja gwarantuje, iż kwestie pozamerytoryczne (rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, status materialny, orientacja seksualna, wiek, poglądy polityczne) – w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.
 6. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.
 7. Redakcja pisma nie zwraca i nie odsyła Autorom tekstów niezamówionych. Nie prowadzi także elektronicznej ani tradycyjnej korespondencji w kwestii oznaczonej w zdaniu poprzednim.

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Recenzenci winni przygotować pisemne recenzje w ustalonym terminie (5 tygodni od daty dostarczenia przez redakcję tekstu artykułu). Jeśli z jakichś powodów nie mogą oni dotrzymać wyznaczonego terminu – winni zgłosić ten fakt sekretarzowi redakcji.
 2. Wszelkie opiniowane teksty posiadają status poufny – co oznacza, że nie wolno ujawniać ich treści osobom nieupoważnionym.
 3. Wszystkie recenzje powinny mieć charakter obiektywny, powinny także odnosić się do treści merytorycznych i wypełniać precyzyjnie tryb oznaczony w formularzu recenzyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie argumentów ad personam.
 4. Recenzenci powinni sygnalizować wszelkie nieprawidłowości, usterki i wady dostrzeżone w ocenianych artykułach.
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac (ani ich fragmentów) dla swoich osobistych korzyści. Nie mogą oni również oceniać tekstów, w przypadku których zachodzi konflikt interesów na linii: autor – recenzent.

Zasady dotyczące zamieszczania sprostowań

 1. Niezamierzone błędy są częścią nauki i procesu publikacji. Wymagają zatem sprostowania, gdy zostaną wykryte.
 2. Publikujemy poprawki mające na celu usunięcie błędów w artykułach „Fabrica…”, jeśli – według naszej oceny – zostały spełnione wszystkie poniższe kryteria:
  – Błędy mają wpływ na główną treść lub poprawne zrozumienie artykułu.
  – Ogólne wyniki i wnioski zawarte w artykule zostają podtrzymane.
  – Nie ma żadnych zastrzeżeń, co do rzetelności i naukowej wartości zgłaszanej pracy.
 1. „Fabrica…” może również opublikować sprostowanie w celu usunięcia błędu, który ma wpływ na kluczowe aspekty metadanych publikacji (np. błędna pisownia imienia i/lub nazwiska autora lub błędy w oświadczeniu o sprzecznych interesach, finansowaniu lub dostępności danych).
 2. „Fabrica…” nie publikuje poprawek dotyczących błędów typograficznych ani innych drobnych problemów stylistycznych, które nie mają istotnego wpływu na integralność naukową, zrozumienie lub indeksowanie artykułu. W przypadku tych problemów zachęca się autorów do informowania czytelników o usterkach poprzez przesłanie erraty na adres Wydawcy. Będzie ona opublikowana w najbliższym (kolejnym) numerze pisma.

Zasady dotyczące wycofania artykułów

 1. Redaktorzy czasopisma rozpoczną procedurę wycofania konkretnej publikacji, jeżeli artykuł został wcześniej opublikowany w innym miejscu bez odpowiedniej informacji na ten temat lub stanowi plagiat.
 2. Opublikowane już artykuły nie zostaną wprawdzie usunięte z konkretnego tomu czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie odpowiednio określony, a sposób naruszeń zasad etycznych – precyzyjnie opisany.
 3. Dodatkowo, o sprawie zostanie powiadomiona instytucja naukowa, której afiliację wskazał autor artykułu.