Relazioni in relazione: vedi alla voce alterità [Więzi w relacjach: w stronę inności]

Giuseppe Moscati
http://orcid.org/0000-0001-8597-1954

Abstrakt

Jesteśmy bytami funkcjonującymi w relacji i sama koncepcja tożsamości (identyczności) jest niewyobrażalna bez koncepcji odrębności, która to nieustannie nas porusza, prowokuje, czasem rani, niemniej zawsze nas przemienia i uwalnia. W takim znaczeniu relacja koewolucyjna może być cennym kluczem do krytycznej odpowiedzi na pytanie: czym jest przemoc, jej pierwotna logika i jej zróżnicowane praktyki? „Moje narodzenie – można powtórzyć za Aldo Capitinim – ma miejsce, gdy mówię «ty»” (“Colloquio corale”, 1956). Powrót do dobrych relacji, pod warunkiem że będą one autentyczne i wolne od wszelkiej pustej retoryki, oznacza zatem zaproponowanie bezprzemocowych strategii rozwiązywania konfliktów, począwszy od wychwycenia mechanizmów “redukcji” drugiego (do ofiary, do wroga, do rzeczy…) oraz utrzymywanie w horyzoncie poznawczym: r e - k o n s t r u k c j i nieustannie nowej wspólnoty.


Słowa kluczowe

relacja; tożsamość; odmienność; władza; non violence

Butler Judith (1996): Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso. Milano.

Butler Judith (2003): La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte. Torino.

Butler Judith (2004): Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio. Firenze.

Butler Judith (2004b): Vite precarie. Contro l’uso della violenza in risposta al lutto collettivo. Roma.

Capitini Aldo (2017): Colloquio corale [1956]. Pisa (poi 2005, Napoli).

Capitini Aldo (2017): Poesie. A cura di D. Piccini. Bracciano (Rm).

Derrida Jacques (2011): “Il faut bien manger”. O il calcolo del soggetto [1989, dialogo--intervista con Jean-Luc Nancy]. A cura di S. Maruzzella e F. Viri. Milano.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (2008): Fenomenologia della Spirito [1807]. Torino.

Hölderlin Friedrich (1993): Le liriche. A cura di E. Mandruzzato. Milano.

Illich Ivan (2013): Genere. Per una critica storica dell’uguaglianza [1984]. Vicenza.

Irigaray Luce (1985): Etica della differenza sessuale. Milano.

Irigaray Luce (1992): Io tu noi. Per una cultura della differenza. Torino.

Irigaray Luce (2008): La via dell’amore. Torino.

Mottana Paolo (2014): La scomparsa dello sguardo. Online: https://comune-info.net/scomparsa-sguardo/ [accesso: 10.03.2021].

Nussbaum Martha Craven (2004): L’intelligenza delle emozioni. A cura di G. Giorgini. Bologna.

Platone (2008): Sofista. A cura di B. Centrone. Torino.

Russell Hochschild Arlie (2013): Lavoro emozionale e struttura sociale. Roma.

Schopenhauer Arthur (2003): Aforismi sulla saggezza del vivere. Milano.

Zanardo Susy (2014): Gender e differenza sessuale. Un dibattito in corso. “Aggiornamenti sociali”, Vol. LXV, n. 5.


Opublikowane : 2021-05-28


MoscatiG. (2021). Relazioni in relazione: vedi alla voce alterità [Więzi w relacjach: w stronę inności]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 167-174. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.10

Giuseppe Moscati 
Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia  Włochy
http://orcid.org/0000-0001-8597-1954
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).