Drżący głos poetki

Anna Krawczyk
http://orcid.org/0000-0003-4978-1154

Abstrakt

The text is a polemic with critical literary studies that recognize Kazimiera Alberti as a poet creating “light and simple” works. In the volume Kalinowa Hour can be traced wealth of tradition from which the poet drew: from the Franciscan, by biblical references, to the Kabbalah. In addition, the poems of the Alberti contain “crevices and cracks” which, interpreted in the context of Kierkegaard’s philosophy, Derrida and Agata Bielik-Robson’s works, may indicate the originality of poet. Going beyond the ideas of minoritas and fraternitas lead the careful reader to the metaphor of the string and interesting reflections on the desire and animating attitude of insatiability. The intuition that the poet has overtaken her age is not only the poems, but their realization and extension – a rich and extraordinary life.


Słowa kluczowe

Kazimiera Alberti; polska literatura międzywojenna; poezja; franciszkanizm; kabała; mesjański witalizm

Alberti Kazimiera (1929): Rola kobiety w idei pacyfizmu. „Dziennik Ludowy” [Lwów] 26.05.

Alberti Kazimiera (1930): Godzina wywiadu z Kazimierą Alberti. „Gazeta Lwowska”, nr 276.

Alberti Kazimiera (1935): Godzina kalinowa. Kraków.

Bielik-Robson Agata (2006): Levinas, mistyk mimo woli: pojęcie śladu między mistycyzmem a ateizmem. W: Emmanuel Levinas. Filozofia, Teologia, Polityka. Red. A. Lipszyc. Warszawa.

Bielik-Robson Agata (2008): „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków.

Daniluk Mirosław (2000): Franciszkanizm – fenomen nie tylko średniowiecza. Niepokalanów.

Derrida Jacques (1996): Whom to give to (knowing not to know). In: Idem: The Gift of Death. Transl. D. Wills. Chicago.

Eco Umberto (2008): Dzieło otwarte. Przeł. L. Eustachiewicz [i in.]. Warszawa.

Gribbin John (2000): W poszukiwaniu Susy. Przeł. J. Bieroń. Poznań.

Kierkegaard Søren (2008): Bojaźń i drżenie. Przeł. J. Iwaszkiewicz. Kraków.

Kolbuszewski Jacek (1982): Tatry w literaturze polskiej 1805–1939. Kraków.

Maciejewska Irena (1992): Franciszkanizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław.

Rosner Edmund (1982): Beskidzkie ścieżki pisarzy. Katowice.

Scholem Gershom (1996): Kabała i jej symbolika. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków.

Tischner Józef (2003): O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-15


KrawczykA. (2019). Drżący głos poetki. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), 117-134. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.06

Anna Krawczyk  kardhen@gmail.com
Stowarzyszenie Labib  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4978-1154

polonistka, komparatystka, bibliotekarka. W latach 2010–2014 słuchaczka studiów doktoranckich w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Działa w sieciach (Labib, Superbelfrzy), jest trenerką w projekcie Mistrzowie Kodowania (prowadzącą szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych od Scratcha po Javę) oraz członkinią stowarzyszenia Hackerspace Silesia, zaangażowana w działania nieformalnej grupy aktywistów technologicznych Koduj dla Polski. Mama córki, entuzjastka dzielenia się wiedzą, społeczności rozproszonych i myślenia projektowego.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).