Apulia, region do odkrycia. Podróż z Kazimierą Alberti

Rosalba Satalino
http://orcid.org/0000-0002-0216-8865

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja utworu Kazimiery Alberti Segreti di Puglia (Tajemnice/Sekrety Apulii), który został opublikowany w ramach drugiego tomu serii zatytułowanej Italia celebre e sconosciuta (Włochy Znane i Nieznane). Podążając za Alberti, odkrywamy w jej relacji z podróży niektóre sekrety ziemi apulijskiej mało znane nie tylko cudzoziemcom, lecz również włoskiemu czytelnikowi. Autorka zachwyca się architekturą, zabytkami, krajobrazem apulijskim, ponadto przedstawia w szczegółach życie codzienne, zwyczaje, tradycje, a także po mistrzowsku wprowadza czytelnika w historię regionu, wzbogaconą o mity i legendy. Utwór Kazimiery Alberti jest doskonałym zaproszeniem do odkrycia tego fascynującego, choć mało znanego regionu.


Słowa kluczowe

Kazimiera Alberti; Apulia; Włochy; reportaż z podróży; Segreti di Puglia

Alberti Kazimiera (1951): Segreti di Puglia. Traduzione di A. Cocola. Napoli.

Alberti Kazimiera (2007): L’anima della Calabria. Traduzione di A. Cocola. Soveria Mannelli.

Astremo Rossano (2012): 101 misteri della Puglia che non saranno mai risolti. Roma (e-book).

Astremo Rossano (2015): Il trullo siamese e una storia di quotidiana gelosia. In: Idem: 101 storie sulla Puglia che non ti hanno mai raccontato. Roma.

Cardini Franco (2016): Castel del Monte. Bologna.

Giuliani Francesco (2009): “Viaggi novecenteschi in terra di Puglia”. Nicola Serena di Lapigio – Kazimiera Alberti – Cesare Brandi. Foggia.

Janas Janina (2007): Szkice o literaturze i języku polskim. Fasano.

Lattanzi Antonella, Lattanzi Natalino (2015): Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Puglia. Roma (e-book).


Opublikowane : 2019-12-15


SatalinoR. (2019). Apulia, region do odkrycia. Podróż z Kazimierą Alberti. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), 149-183. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.08

Rosalba Satalino  rosalbasatalino@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0216-8865

magister, kulturoznawca, doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. Studia licencjackie ukończyła na kierunku „filologia i kultury nowożytne” (specjalność: kultury języków nowożytnych i turystyki), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. Następnie ukończyła studia magisterskie na kierunku języki i literatury nowoczesne Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. Zajmuje się kulturowym obrazem prowincji i centrum w narracjach literackich; skupia się m.in. na kulturze włoskiej prowincji w polskich narracjach literackich. Uczestniczka konferencji naukowych. Autorka artykułów pt. O nauczaniu literatury polskiej – wrażenia Włoszek uczących się jpjo (współautorka Adriana Loiodice). „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29 oraz Bari jako obraz włoskiej prowincji w wybranych tekstach literackich – z dala od narracji o miejscach centrycznych. W: Etno-grafie, kulturo-grafie. Red. K. Gęsikowska, K. Kozakowski (Katowice 2018).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).