Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri


Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie obecności Południowego Tyrolu we współczesnej literaturze włoskojęzycznej. Autorka stara się pokazać, w jaki sposób poszczególne cechy charakterystyczne dla alpejskiej prowincji zostały zrealizowane w powieści Eva dorme Franceski Melandri (2011). Wśród omówionych problemów znalazły się: kwestia wielojęzyczności regionu, brak zrozumienia między poszczególnymi grupami etnicznymi oraz relacje z przybyszami spoza prowincji, stereotypy i wzajemne uprzedzenia oraz prawnie narzucone rozdzielenie grupy włosko- i niemieckojęzycznej. Powieść, ze względu na poruszaną tematykę, jest ciekawą i oryginalną pozycją na włoskim rynku wydawniczym, można w niej jednak dostrzec zachowawczy sposób przedstawiania lokalnej tożsamości regionalnej oraz aspiracje dydaktyczne, służące przybliżeniu włoskiemu czytelnikowi mało znanej części kraju.


Słowa kluczowe

Południowy Tyrol; Górna Adyga; współczesna literatura włoska; tożsamość regionalna; Francesca Melandri

Blanco Luigi (2006): Storia e identità culturale in una regione di confine: il Trentino-Alto Adige/Südtirol. “Scienza e Politica”, Vol. 18, n. 34. Online: https://scienzae politica.unibo.it/article/view/2855/2252 [accesso: 20.03.2017].

Cavagnoli Stefania (2000): L’italiano degli italofoni in Alto Adige. In: Heimat. Identità regionali nel processo storico. A cura di A. Pasinato. Roma, pp. 367–377.

Garzanti Linguistica. Online: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bestem mia [accesso: 16.08.2018].

Golemo Karolina (2013): Trydent-Górna Adyga – alpejski świat na styku kultury łacińskiej i germańskiej. In: Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje. Red. K. Golemo. Kraków, pp. 99–121.

Hempel Andreas Gottlieb (2008): Culturonda. Alto Adige-Sudtirol. Itinerari tra storia, cultura e tradizione. Vienna–Bolzano.

Kleinert Susanne (2012): Il problema identitario nell’Alto Adige: discorso politico e letteratura a confronto (Joseph Zoderer, Francesca Melandri). Online: https://publi kationen.sulb.uni-saarland.de/bitstream/20.500.11880/23671/1/Kleinert_AltoAdige.pdf [accesso: 30.04.2018].

Marcantoni Mauro, Postal Giorgio (2014): Südtirol. Storia di una guerra rimossa (1956–1967). Roma 2014.

Melandri Francesca (2017): Eva dorme. Milano.

Sternalski Piotr (2013): Monokulturowość Włoch w okresie faszyzmu. Italianizacja mniejszości narodowych i ustawodawstwa rasowe. In: Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje. Red. K. Golemo. Kraków, pp. 51–72.

Treccani. Vocabolario. Online: http://www.treccani.it/vocabolario/stereotipo/ [accesso: 20.08.2018].

Vassalli Sebastiano (2015): Il confine. I cento anni del Sudtirolo in Italia. Milano.


Opublikowane : 2019-12-15


Kamińska Di GiannantonioG. (2019). Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), 187-205. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.09

Giulia Kamińska Di Giannantonio  giulia.kaminska@onet.eu
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-9651-8351

magister w zakresie studiów śląskich i filologii włoskiej, doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się współczesną literaturą polską i włoską, a w szczególności kategorią miejsca oraz tożsamości lokalnej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).