Zapomniany film o Barbarze Radziwiłłównie

Monika Werner
https://orcid.org/0000-0001-6009-9856

Abstrakt

The article focuses on the first Polish film in which the figure of Bona Sforza appeared, namely Barbara Radziwiłłówna, created by Józef Lejtes, a well-known director, in 1936. Moreover, it discusses the circumstances in which the film was made, and the image of the queen presented therein. Numerous comments which appeared in the press, both contemporary and of a later period, have been recalled.


Słowa kluczowe

Bona Sforza; Barbara Radziwiłłówna; Zygmunt August; kinematografia polska okresu międzywojennego; Leokadia Pancewicz; Józef Lejtes

Acz. (1936): „Nareszcie on!” reprezentacyjny film polski. „Czas”, nr 343.

Armatys Leszek (1971): Barbara Radziwiłłówna. „Kino”, nr 71.

Bogucka Maria (1984): Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Red. Z. Stefanowska, J. Tazbir. Warszawa.

Bogucka Maria (1989): Bona Sforza. Warszawa.

Brumer Wiktor (1937): Plusy i minusy („Barbara Radziwiłłówna”). „Wiadomości Filmowe”, nr 1.

Grzelecki Stanisław, Armatys Leszek (1967): Międzynarodowe festiwale filmowe, Warszawa.

Henrykowska Małgorzata (2007): Smosarska. Poznań.

Jewsiewicki Władysław (1967): Polska kinematografia w okresie filmu dźwiękowego w latach 1930–1939. Łódź.

J.M.S. (1936): „Barbara Radziwiłłówna” – kino Casino. „Kurier Poranny”, nr 346.

„Kino” (1936) – Sukces „Barbary Radziwiłłówny” na Lido. „Kino” 1936, nr 37.

„Kino i Rewia dla Wszystkich” (1936) – Radziwiłłówna. „Kino i Rewia dla Wszystkich” 1936, nr 3.

Kołodyński Andrzej (1978): Barbara Radziwiłłówna. „Film”, nr 30.

Kuchowicz Zbigniew (1985): Barbara Radziwiłłówna. Łódź.

„Kurier Filmowy” (1936) – Barbara Radziwiłłówna. „Kurier Filmowy” 1936, nr 25, dodatek do „IKC”.

„Kurier Warszawski” (1936/47) – Barbara Radziwiłłówna. „Kurier Warszawski” 1936, nr 47.

Madej Alina (1994): Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego. Kraków.

Pern. Al. (1937): „Barbara Radziwiłłówna”. „Prawda o Filmie”, nr 6.

„Prawda o filmie” (1938) – Ameryka o Polsce, Love of a Kingdom. „Prawda o Filmie” 1938, nr 1.

„Słowo” 1936/358 – „Barbara Radziwiłłówna”. „Słowo”, 31.12.1936, nr 358.

Stef. H. (1937): Z życia ekranu: Coraz niżej! „Bluszcz”, nr 4.

Stern Anatol (1937): Barbara Radziwiłłówna filmowa i historyczna. „Świat Filmu”, nr 8.

Stern Anatol (1959): Wspomnienia z Atlantydy. Warszawa.

Toeplitz Jerzy (1969): Historia sztuki filmowej 1934–1939. T. 4. Warszawa.

„Wiadomości Filmowe” (1936/7) – „Barbara Radziwiłłówna”. „Wiadomości Filmowe” 1936, nr 7.

„Wiadomości Filmowe” (1936/8) – „Barbara Radziwiłłówna” wypełni lukę. „Wiadomości Filmowe” 1936, nr 8.

„Wiadomości Filmowe” (1939/4) – Film „Barbara Radziwiłłówna” w Paryżu. „Wiadomości Filmowe” 1939, nr 4.

„Wiadomości Filmowe” (1939/6) – Triumfalny sukces filmu „Barbara Radziwiłłówna” w Kownie. „Wiadomości Filmowe” 1939, nr 6.

Zahorska Stefania (1936): Barbara Radziwiłłówna (Casino). „Życie Literackie”, nr 53–54.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


WernerM. (2020). Zapomniany film o Barbarze Radziwiłłównie. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 75-81. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.06

Monika Werner  m.werner.pasniczek@gmail.com
Włoski Instytut Kultury w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6009-9856

absolwentka filologii włoskiej, ukończyła studia w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lektor języka włoskiego od wielu lat współpracująca z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie. Autorka licznych artykułów poświęconych królowej Bonie, publikowanych w Polsce i we Włoszech.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).