Zofia e Livio Odescalchi alla luce di due fonti epistolari [Zofia i Livio Odescalchi w świetle dwóch źródeł epistolarnych]

Iwona Dorota
http://orcid.org/0000-0002-7268-3686

Abstrakt

Rodzina książąt Odescalchi oraz spokrewniony z nią Zygmunt Krasiński znaleźli się w centrum wydarzeń polityczno-społecznych, mających miejsce w Rzymie w latach 1847–1848. Doświadczenia Wiosny Ludów, ze szczególną intensywnością przeżywane w Wiecznym Mieście, znajdują swe odzwierciedlenie w korespondencji zarówno autora Irydiona, jak i Zofii Branickiej oraz jej małżonka Livio Odescalchi, którzy stają się bezpośrednio zaangażowani, czy to na płaszczyźnie politycznej czy emocjonalnej, w ten wielki ruch historyczny, który budzi nadzieje, ale i uzasadnione obawy. Listowe dyskusje Krasińskiego, „odbywane na najwyższym diapazonie intelektualnym i emocjonalnym, pośród zawziętych sporów filozoficznych, światopoglądowych, religijnych”, obok listów książąt Odescalchi konstytuują jedyną w swoim rodzaju mozaikę faktów, emocji i konkretnych wydarzeń, w których pojawiają się wybitne osobowości tamtego czasu.


Słowa kluczowe

Krasiński; Odescalchi; korespondencja; Rzym; 1848

Barańska Anna (2017): “Polska ambasador” przy Watykanie – Zofia z Branickich Odescalchi (1821–1886). W: Od Paryża do Irkucka… i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej. Red. A. Barańska, E. Niebelski. Lublin.

Kania Jan (2002): Pius IX a walka Polaków z Rosją. Powstanie styczniowe 1863–1864. Kraków.

Krasiński Zygmunt (1965): Listy do Jerzego Lubomirskiego. Red. Z. Sudolski. Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1991): Listy do różnych adresatów. Red. Z. Sudolski. Vol. 2. Warszawa.

Krasiński Zygmunt (2018): Riflessi inediti del Risorgimento nelle lettere dall’Italia. Introduzione, traduzione e cura di I. Dorota. Moncalieri.

Nawrocki Michał (1904): Kardynał Włodzimierz Czacki. „Roczniki Kolegium Polskiego w Rzymie”. Z 6.

Nitka Maria (2014): Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku. Warszawa–Toruń.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880). Vol. 1. Voce: Biała Cerkiew. Warszawa.

Słupska Julia (2009): Ponadkordonowe kontakty Elżbiety z Branickich Krasińskiej i jej rodziny w połowie XIX wieku. W: Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa. Red. W. Caban, S. Wiech. Kielce.

Sudolski Zbigniew (2004): W błękitnym kręgu. Opowieść o Elizie z Branickich Krasińskiej i jej środowisku. Pułtusk.

Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876 (czerwiec 1848 – maj 1853) (1996). Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski. Vol. 2. Tłum. U. Sudolska. Warszawa.

Wiszołek Jan (1978): Odescalchi z Branickich Zofia Katarzyna. W: Polski słownik biograficzny. Vol. 23. Wrocław.

Wołyński Artur (1886): Ks. Zofia z Branickich i jej działalność w Rzymie. „Kraj”. N. 43 del 25 X/7.


Opublikowane : 2020-06-30


DorotaI. (2020). Zofia e Livio Odescalchi alla luce di due fonti epistolari [Zofia i Livio Odescalchi w świetle dwóch źródeł epistolarnych]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 95-108. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.08

Iwona Dorota  iwona.dorota@unimi.it
Uniwersytet Mediolański  Włochy
http://orcid.org/0000-0002-7268-3686

doktor nauk humanistycznych, polonistka, „obcokrajowiec naukowy” (w Departamencie Języków i Literatur Obcych, Università degli Studi di Milano). Pięciokrotna stypendystka rządu włoskiego, a także Instytutu Kultury Włoskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych; odbyła kilkuletni staż naukowy w Instytucie Slawistyki (Università degli Studi di Verona), gdzie rozpoczęła współpracę z Centro Interuniversitario di Ricerche sull’Italia Romantica (CRIER, Werona) i Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia (CIRVI, Moncalieri). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół literatury romantycznej, a w szczególności korespondencji Zygmunta Krasińskiego (rozprawa doktorska: Włoskie imaginatorium w epistolografii Zygmunta Krasińskiego), ale również wokół okresu pierwszej wojny światowej i udziału Polaków na froncie austro-węgierskim, a ostatnio obejmują także poezję Franciszki Arsztajnowej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).