Listy z lagrów i więzień jako skrót rzeczywistości obozowej

Lucyna Sadzikowska: Listy z lagrów i więzień 1939–1945. Wybrane zagadnienia. Katowice 2019, 325 s.

Daniele Stasi
https://orcid.org/0000-0002-4730-5958

Abstrakt

The article discusses Lucyna Sadzikowska’s book entitled Listy z lagrów i więzień 1939–1945. Wybrane zagadnienia (Letters from the Concentration Camps and Prisons 1939–1945. Selected Issues. Katowice 2019). According to the author of the article, the published letters of the inmates kept in concentration and labour camps remain inte­resting descriptions of the camp reality that redirect the reader towards literature of the personal document. The purpose of Sadzikowska’s book is to describe and codify the prison and camp letter with regard to its theoretical and practical aspects. She analyses and elaborates on official and unofficial camp and prison correspondence (e.g. secret messages, letters smuggled in or out of camps and prisons), and presents a peculiar   supplement to this epistolography, that is, the literary letters of Gustaw Morcinek. The reviewed work not only presents the author’s commitment to elaborate on camp and prison epistolography written in the period between 1939 and 1945, but also points out the inspiring potential of personal documents.


Słowa kluczowe

lager; list; gryps; epistolografia; druga wojna światowa; literatura dokumentu osobistego

Barański Stanisław, Falkowski Józef (1993): Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej. Warszawa.

Berlant Lauren (2013): Trauma i niewymowność. Przeł. T. Łysak. „Teksty Drugie”, nr 3.

Buryła Sławomir, Rodak Paweł, red. (2006): Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Kraków.

Całek Anita (2019): Nowa teoria listu. Kraków.

Łysak Tomasz, red. (2015): Antologia studiów nad traumą. Kraków.

Marzec Lucyna (2015): List. „Forum Poetyki. Poetyka po Poetyce”, nr 2.

Morawiec Arkadiusz (2009): Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź.

Mozdzan Janusz (2010): Postgeschichte des Konzentrationslagers Lublin-Majdanek. Historia poczty obozu koncentracyjnego na Majdanku. O obozie, ludziach i listach. Manching.

Pawełczyńska Anna (1995): Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia. Warszawa.

Rodak Paweł (2014): Rzeczy pisane, rzeczy napisane. O materialności praktyk piśmiennych. W: Literatura i „faktury” historii XX (i XXI) wieku. Red. A. Molisak [et al.]. Warszawa.

Sadzikowska Lucyna (2019): Listy z lagrów i więzień 1939–1945. Wybrane zagadnienia. Katowice.

Skwarczyńska Stefania (2006): Teoria listu. Białystok.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


StasiD. (2020). Listy z lagrów i więzień jako skrót rzeczywistości obozowej. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 199-204. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.15

Daniele Stasi  daniele.stasi@unifg.it
Uniwersytet w Foggii  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-4730-5958

jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Foggii oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego ostatnie monografie to: Le origini del nazionalismo in Polonia (Milano 2018), Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini (Soveria Mannelli: Rubettino, 2019).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).