Tommaso Fiore e i corvi di Varsavia [Tommaso Fiore i warszawskie kruki]

Tommaso Fiore: I corvi scherzano a Varsavia. Bari 2019, 180 s.

Alessandro Ajres
http://orcid.org/0000-0003-2100-3086

Abstrakt

Książka jest świadectwem drugiej podróży, którą Tommaso Fiore odbył w Polsce w 1953 roku. Entuzjastycznie konfrontuje się z tym, co uważa za ogromny postęp w stosunku do swojego pierwszego pobytu nad Wisłą (1948). Rozmawiając z niektórymi przedstawicielami polskiego społeczeństwa, Fiore porusza różne tematy, takie jak: rolnictwo, relacje państwo–religia, wolność intelektualistów. To rzadka i szczegółowa relacja poświęcona Polsce lat pięćdziesiątych spisana przez wielkiego historyka.


Słowa kluczowe

Tommaso Fiore; Polska; Włochy; polska historia; lata pięćdziesiąte w Polsce; polskie społeczeństwo

Bański Jerzy (2009): Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich. W: Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski: Człowiek i rolnictwo. Kraków.

Crainz Guido (1996): Storia del miracolo italiano – Culture, identità, trasformazioni tra anni ‘50 e ‘60. Roma.

Fiore Tommaso (2015): Al paese di utopia. A cura di M. Caratozzolo. Bari.

Fiore Tommaso (2019): I corvi scherzano a Varsavia. A cura di S. Guagnelli. Bari.

Fiore Tommaso (2018): Sull’altra sponda. Bari.


Opublikowane : 2020-06-30


AjresA. (2020). Tommaso Fiore e i corvi di Varsavia [Tommaso Fiore i warszawskie kruki]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 205-210. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.16

Alessandro Ajres  alessandro.ajres@libero.it
Uniwersytet Turyński  Włochy
http://orcid.org/0000-0003-2100-3086

profesor kontraktowy języka polskiego na uniwersytecie w Turynie, gdzie studiował i ukończył pracę magisterską na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rozprawę doktorską poświęcił pierwszej polskiej awangardzie. Niedawno opublikował monografię: Włoska autobiografia w opowieściach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz zredagował i przetłumaczył na język włoski powieść Brunona Jasieńskiego Palę Paryż.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).