CEL I PROFIL TEMATYCZNY

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) są czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, w tym między innymi prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa ochrony przyrody, prawa ochrony powietrza i ochrony klimatu.  

Zadaniem czasopisma jest dostarczenie wszechstronnego forum dla publikowania dorobku i wymiany myśli naukowej nie tylko polskiej, ale również z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo Wschodniej. Ta publikacyjna współpraca międzynarodowa ma na celu prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw środowiskowych w wymiarze międzynarodowym, stając się polem do wspólnych badań, skutkujących różnorodnymi propozycjami de lege ferenda.

Jednym z celów czasopisma jest upowszechnianie wyników badań naukowych, a także prezentowanie polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. PPGIOŚ jest recenzowanym, w pełni dostępnym online półrocznikiem, w którym publikowane są materiały naukowe (artykuły, glosy) obejmujące zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska.

Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką.