O czasopiśmie

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.

 Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska. Zadaniem czasopisma jest dostarczenie wszechstronnego forum dla publikowania dorobku i wymiany myśli naukowej. Ta publikacyjna współpraca ma na celu prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw środowiskowych, stając się polem do wspólnych badań, skutkujących różnorodnymi propozycjami de lege ferenda.

Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r. z przypisaną liczbą – 40 pkt.