ARCHIWIZACJA

Oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, treść "Prawnych Problemów Górnictwa i Ochrony Środowiska" ["Legal Issues in Mining and Environmental Protection"] jest archiwizowana w nastęαujących bazach danych: CEEOL, CEJSH, BazHum, IC Journal Master LIST, Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, ERIH Plus.