ETYKA PUBLIKACJI

W trosce o wysoką jakość i naukową rzetelność publikowanych treści, Redakcja czasopisma „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” wdrożyła zalecenia Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacyjnej dla recenzentów prac naukowych). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma, recenzent, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów w zakresie etyki publikacyjnej.

Wszystkie teksty przesłane do recenzowanej publikacji w czasopiśmie powinny być zgodne ze standardami etycznego postępowania ogłoszonymi przez COPE.

 Redaktorzy Prawnych Problemów Górnictwa i Ochrony Środowiska przyjmują następujące zasady etyki publikacyjnej

Bezstronność i uczciwość akademicka

PPGIOS publikuje wyłącznie artykuły zgodne z zasadami akademickiej uczciwości i rzetelności. Wszelkie próby fabrykowania, fałszowania czy manipulacji informacjami spotkają się sankcjami zgodnymi z procedurami wskazanymi przez diagramy COPE. Dotyczy to przede wszystkim dokładnego i wyczerpującego cytowania oraz oznaczania przytaczanych prac zgodnego z prawami autorskimi ich właścicieli.

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowych dociekań co do metod badawczych i sposobu pozyskania danych, na których opiera się zgłoszony tekst, na które autor powinien odpowiedzieć szczegółowo i wyczerpująco. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uchybień w tej kwestii w artykule już przyjętym lub w danych, na których opiera się tekst, autor będzie zobligowany do jego wycofania lub korekty wskazanych błędów. Jeśli sytuacja taka dotyczyć będzie pracy już opublikowanej, autor będzie miał możliwość opublikowania korekty w najbliższym numerze.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Wszystkie materiały zgłoszone do PPGIOS są oceniane wyłącznie na podstawie ich jakości akademickiej, precyzji i jasności argumentacji, oryginalności i wartości dla dyscypliny. Narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, religia czy orientacja seksualna nie są brane pod uwagę. W przypadku podejrzenia naruszenia tej zasady przez recenzenta lub któregoś z członków zespołu redakcyjnego, autor winien niezwłocznie powiadomić Redaktora Naczelnego.

Poufność

Redaktorzy PPGIOS oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego chronią dane, dokumenty oraz informacje uzyskane na wszystkich etapach procesu publikacyjnego. Zasada ta obejmuje zgłoszone materiały, dane autora lub autorów, recenzje oraz korespondencję między redaktorami a autorami. Recenzenci i autorzy są zobligowani do zachowania podobnej  poufności.

Redakcja podaje do publicznej wiadomości informacje niezbędne do prawidłowej publikacji artykułów, a także ich indeksowania przez naukowe wyszukiwarki internetowe. konieczne dla zwiększenia widzialności i cytowalności opublikowanych w czasopiśmie prac.

Oryginalność

PPGIOS przyjmuje jedynie oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe i recenzje. Zgłaszając swoją pracę do czasopisma autor deklaruje, że jest jej autorem i że nie została ona równocześnie zgłoszona do innego wydawcy. W szczególnych przypadkach redakcja może rozważyć opublikowanie już wydanych prac za zgodą właścicieli praw autorskich.

Zapobieganie plagiatom

Wszelkie nawiązania do prac innych autorów, czy to cytaty, zapożyczenia, czy odnośniki, musza być dokładnie i wyczerpująco oznaczone. Dokładne wytyczne można znaleźć w zakładce Zgłoś tekst. Ich niedotrzymanie zostanie uznane za naruszenie praw autorskich, a redakcja podejmie stosowne kroki zgodnie z procedurą określoną przez diagramy COPE. Każdy przypadek tego rodzaju nadużycia zostanie podany do publicznej wiadomości, redakcja zawiadomi także odpowiednie władze (instytucję zatrudniającą autora, stowarzyszenia zawodowe, organizacje wydawców naukowych etc.) oraz organy prawa.

Konflikty interesów

Redaktorzy PPGIOS mają na celu utrzymanie najwyższych standardów akademickiej bezstronności, wiarygodności i rzetelności. W związku z tym autorzy są zobowiązani do ujawnienia źródeł finansowania badań, które zaowocowały zgłaszanym artykułem. Autorzy powinni także poinformować redakcję o wszelkich innych okolicznościach mogących mieć wpływ na ich bezstronność lub niezależność w doborze metod badawczych, pozyskaniu danych, interpretacji wyników lub poglądach wyrażonych w artykule.

Nieopublikowany, oryginalny materiał badawczy zgłoszony do PPGIOS nigdy nie zostanie użyty przez redakcję lub jakąkolwiek inna osobę, która miała do niego dostęp przed publikacją, do jej własnych projektów badawczych bez pisemnej zgody autora.

Zapobieganie duplikacji

Wszelkie powtórzenia prac autora zgłaszającego tekst, to jest zawierające istotne duplikacje argumentacji, tez, tekstu czy wyników, zostaną uznane za naruszenie rzetelności akademickiej. W przypadku, gdyby redakcja podjęła podejrzenie takiego naruszenia, podejmie kroki zgodne z zasadami wyznaczanymi przez diagramy COPE. Wykryte przypadki duplikacji zostaną ujawnione, w tym odpowiednim organom.

Wycofanie opublikowanego dzieła

W przypadku wykrycia jednoznacznego naruszenia opisanych powyżej zasad etyki publikacji, a zwłaszcza plagiatu, nieuzasadnionej duplikacji, ghost authorship, guest-writing lub istotnego konfliktu interesów, redakcja może zdecydować o wycofaniu opublikowanego już artykułu. W takim przypadku zostanie on usunięty ze strony czasopisma w systemie OJS, a jeżeli wykonane zostały kopie drukowane danego tomu, zostanie opublikowane wyjaśnienie i/lub przeprosiny w kolejnym tomie. Przed podjęciem przez redakcję decyzji o wycofaniu autorzy zostaną poinformowani i będą mieli możliwość przedstawienia komentarza i/lub obrony.

I. AUTORZY

 • Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych.
 • W tekście powinny być ujawnione źródła danych i informacje, które umożliwią powtórne przeprowadzenie badań.
 • Tekst powinien stanowić własność intelektualną autora. Niedopuszczalny jest plagiat, autoplagiat. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” (pomijania nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie pracy jako jej autor albo współautor, lub niewskazanie jej w podziękowaniach zawartych w manuskrypcie) i „guest authorship” i "gift authorship" (w których wkład osoby wskazanej jako jednego z autorów jest pomijalny lub osoba ta nie wniosła go w ogóle), wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie publikacji, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jego publikację. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu.
 • Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób.
 • Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.
 • Wszyscy autorzy są zobowiązani do wycofania lub korekty błędów w przypadku ich wykrycia.
 • Wyniki badań nie mogą być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie.
 • Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać.
 • Autorzy powinni przedstawić pełną i uczciwą listę piśmiennictwa, wymieniając wszystkich innych badaczy i innych autorów, których praca umożliwiła złożenie tekstu.
 • Zgłaszający Autorzy zgadzają się, że plagiat to nie tylko przestępstwo, ale także najbardziej poniżający akt w środowisku akademickim, w związku z czym zwracają szczególną uwagę, aby żadna część ich pracy nie pozostawiła wątpliwości co do akademickiej uczciwości.
 • Zgłoszenia od autorów afiliowanych w Uniwersytecie Śląskim lub bezpośrednio związanych z PPGIOŚ są przyjmowane, nie mogą jednak przekroczyć 50 procent artykułów opublikowanych w każdym tomie. W każdym przypadku zostaną one poddane podwójnie ślepej recenzji, której dokonają specjaliści niezwiązani z Uniwersytetem Śląskim.

II. CZŁONKOWIE REDAKCJI

 • Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów. Redakcja ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone w czasopiśmie.
 • Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji związanych z procesem redakcyjnym. Do chwili dopuszczenia artykułu do publikacji redaktor nie może ujawniać informacji o nadesłanym manuskrypcie osobom trzecim poza:

- autorem,

- recenzentami,

- członkami zespołu redakcyjnego

- wydawcą

- korektorami, proofreaders etc. zaangażowani w wydanie czasopisma.

 • Redaktorzy są zawsze gotowi do publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofań i przeprosin w razie potrzeby.
 • Redaktor nie zważa na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy filozofię polityczną autorów przy wyborze tekstu do publikacji.
 • Jedynymi kryteriami wyboru tekstu są:

- znaczenie zgłoszenia dla zakresu czasopisma

- oryginalność zgłoszenia

- jakość/poziom języka zgłoszenia

- jasność argumentacji

- przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma (e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl). Zgłoszenia może dokonać każda osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego.

III. RECENZENCI

 • Recenzenci biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie do publikacji tekstu.
 • Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. Recenzent niezwłocznie dostarczy swoją recenzję lub powiadomi Redaktora o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają mu terminowe dostarczenie recenzji.
 • Wgląd w recenzowane prace mają tylko osoby do tego upoważnione, tj. redakcja, autor i recenzenci.
 • Recenzja powinna dotyczyć tylko kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Recenzent powinien być bezstronny w swojej ocenie pracy. Recenzent powinien wyrażać swoje poglądy w sposób jasny i jednoznaczny. Recenzent nie posługuje się argumentami ad hominem. Recenzent nie powinien nigdy wykorzystywać recenzji do podnoszenia swojego statusu naukowego lub zawodowego. Wszystkie otrzymane dokumenty recenzent będzie traktował jako poufne.
 • W przypadku występowania konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu powinni zostać wyłączeni z procedury recenzowania. Sędzia równorzędny odrzuci współpracę przy recenzji po wykryciu jakiegokolwiek konfliktu interesów i poinformuje Redakcję o takich przypadkach.
 • Recenzenci poinformują Zespół Redakcyjny o wszystkich wykrytych przypadkach konfliktu interesu, a zwłaszcza wszelkich przypadkach relacji osobistych z autorem recenzowanej pracy, w tym (choć nie jedynie) relacji pokrewieństwa, małżeństwa, kohabitacji, spowinowacenia, podległości służbowej, czy bliskiej relacji zawodowej w ostatnich 2 latach. Poinformują również o ewentualnym prywatnym interesie w opublikowaniu lub nieopublikowaniu manuskryptu.

 • Recenzent jest zobowiązany do zidentyfikowania niedostatecznej identyfikacji źródeł lub potencjalnego plagiatu, o których przypadkach powinien powiadomić Redakcję.

IV. SKARGI I UWAGI

Skarga na Czasopismo lub/i Redakcję i/lub Recenzentów powinna być pisemna i w przypadku:

- kiedy dotyczy postępowania członków redakcji lub recenzentów – winna być skierowana do redaktora naczelnego (e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl).;

- kiedy dotyczy postępowania redaktora naczelnego – winna być skierowana do Wydawcy (info@us.edu.pl) i przekazana do wiadomości redaktora naczelnego.

Przedmiotem skargi mogą być np.: naruszone interesy skarżącego, zaniedbanie, przewlekłość lub brak działania w sprawie ze strony redakcji.