ETYKA PUBLIKACJI

W trosce o wysoką jakość i naukową rzetelność publikowanych treści, Redakcja czasopisma „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” wdrożyła zalecenia Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacyjnej dla recenzentów prac naukowych). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma, recenzent, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów w zakresie etyki publikacyjnej.

Wszystkie teksty przesłane do recenzowanej publikacji w czasopiśmie powinny być zgodne ze standardami etycznego postępowania ogłoszonymi przez COPE.

I. AUTORZY

 • Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych.
 • W tekście powinny być ujawnione źródła danych i informacje, które umożliwią powtórne przeprowadzenie badań.
 • Tekst powinien stanowić własność intelektualną autora. Niedopuszczalny jest plagiat, autoplagiat. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” i „guest authorship”  wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie publikacji, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jego publikację. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu.
 • Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób.
 • Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.
 • Wszyscy autorzy są zobowiązani do wycofania lub korekty błędów w przypadku ich wykrycia.
 • Wyniki badań nie mogą być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie.
 • Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać (zobacz: https://journals.plos.org/plosbiology/s/competing-interests).
 • Autorzy powinni przedstawić pełną i uczciwą listę piśmiennictwa, wymieniając wszystkich innych badaczy i innych autorów, których praca umożliwiła złożenie tekstu.
 • Zgłaszający Autorzy zgadzają się, że plagiat to nie tylko przestępstwo, ale także najbardziej poniżający akt w środowisku akademickim, w związku z czym zwracają szczególną uwagę, aby żadna część ich pracy nie pozostawiła wątpliwości co do akademickiej uczciwości.

 

II. CZŁONKOWIE REDAKCJI

 • Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów. Redakcja ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone w czasopiśmie.
 • Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji związanych z procesem redakcyjnym. Do chwili dopuszczenia artykułu do publikacji redaktor nie może ujawniać informacji o nadesłanym manuskrypcie osobom trzecim poza:

- autorem,

- recenzentami,

- członkami zespołu redakcyjnego

- wydawcą

- korektorami, proofreaders etc. zaangażowani w wydanie czasopisma.

 • Redaktorzy są zawsze gotowi do publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofań i przeprosin w razie potrzeby.
 • Redaktor nie zważa na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy filozofię polityczną autorów przy wyborze tekstu do publikacji.
 • Jedynymi kryteriami wyboru tekstu są:

- znaczenie zgłoszenia dla zakresu czasopisma

- oryginalność zgłoszenia

- jakość/poziom języka zgłoszenia

- jasność argumentacji

- przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma (e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl). Zgłoszenia może dokonać każda osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego.

III. RECENZENCI

 • Recenzenci biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie do publikacji tekstu.
 • Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. Recenzent niezwłocznie dostarczy swoją recenzję lub powiadomi Redaktora o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają mu terminowe dostarczenie recenzji.
 • Wgląd w recenzowane prace mają tylko osoby do tego upoważnione, tj. redakcja, autor i recenzenci.
 • Recenzja powinna dotyczyć tylko kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Recenzent powinien być bezstronny w swojej ocenie pracy. Recenzent powinien wyrażać swoje poglądy w sposób jasny i jednoznaczny.
 • W przypadku występowania konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu powinni zostać wyłączeni z procedury recenzowania. Sędzia równorzędny odrzuci współpracę przy recenzji po wykryciu jakiegokolwiek konfliktu interesów i poinformuje Redakcję o takich przypadkach.
 • Recenzent jest zobowiązany do zidentyfikowania niedostatecznej identyfikacji źródeł lub potencjalnego plagiatu, o których przypadkach powinien powiadomić Redakcję.

IV. SKARGI I UWAGI

Skarga na Czasopismo lub/i Redakcję powinna być pisemna i w przypadku, kiedy dotyczy czasopisma lub postępowania członków redakcji – winna być skierowana do redaktora naczelnego (e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl).; kiedy dotyczy postępowania redaktora naczelnego – winna być skierowana do Wydawcy (info@us.edu.pl) i przekazana do wiadomości redaktora naczelnego. Przedmiotem skargi mogą być np.: naruszone interesy skarżącego, zaniedbanie, przewlekłość lub brak działania w sprawie ze strony redakcji.