PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania opracowań w półroczniku

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ)

 1. Zasady recenzowania opracowań wpływających do Redakcji PPGiOŚ zostały dostosowane do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 2. Teksty należy nadsyłać przez system OJS w edytowalnym formacie (DOC, DOCX lub RTF – nie: PDF). W tym celu należy wejść na stronę https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos, zalogować się do systemu jako “A u t o r ”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Następnie tekst poddawany jest ocenie formalnej (pod kątem spełnienie wymagań edytorskich).

 3. Jeżeli opracowanie nie spełnia przyjętych przez Redakcję, określonych w Wytycznych PPGiOŚ kryteriów to tekst na tym etapie może zostać odrzucony.

 4. Wstępną ocenę przeprowadza Redaktor Naczelny. Prace pozytywnie zaopiniowane, po zanonimizowaniu, kierowane są do recenzji merytorycznej do niezależnych recenzentów.

 5. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.

 6. Redakcja czuwa, aby: autorzy i recenzenci nie znali swojej tożsamości jak również aby nie dochodziło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy (dot. to np.: osób pozostających w relacjach osobistych czy stosunkach podległości zawodowej).

 7. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny wraz z Sekretarzem naukowym.

 8. Do oceny merytorycznej opracowań powołuje się dwóch recenzentów, zachowując zasadę anonimowości. Wzór recenzji.

 1. Autor opracowania jest informowany o wyniku recenzji, otrzymując jedynie istotne merytoryczne fragmenty recenzji, bez podawania nazwiska recenzenta.

 2. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana na stronie www.journals.us.edu.pl.

 3. Redaktor Naczelny w porozumieniu z Sekretarzem naukowym, na podstawie ocen recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu opracowania, przyjęciu do druku lub odesłaniu autorowi w celu ustosunkowania się autora do uwag recenzyjnych i naniesienia odpowiednich zmian w tekście opracowania w wyznaczonym terminie (w tym celu autor wypełnia druk odpowiedź na recenzję).

 4. Poprawiony przez autora tekst opracowania wraz z recenzjami i odpowiedziami autorów na uwagi recenzentów jest ponownie przedmiotem oceny Komitetu Naukowego, który podejmuje decyzję o jego publikacji lub odrzuceniu.

 5. Teksty opracowań skierowane do publikacji poddawane są korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz - ewentualnej - adiustacji.

 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach autorskich skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.

 7. Publikowanie w PPGiOŚ jest dobrowolne i wiąże się z udostępnieniem artykułu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.

Celem zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych redakcja zastrzega konieczność:

- jeśli tekst jest napisany przez więcej niż jednego autora, w oświadczeniu autora należy dokładnie określić wkład poszczególnych autorów (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji);

- jeśli do powstania tekstu przyczyniły się inne osoby nie będące współautorem tekstu należy ujawnić także nazwiska tych osób (np. podziękowania). Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i quest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).

Wykrycie ww. praktyk będzie skutkować powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).

Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.

W przypisie należy podać informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak np. granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń etc.