Status prawny wód opadowych i roztopowych


Abstrakt

Artykuł stanowi kompleksową analizę statusu prawnego wód opadowych i roztopowych. W opracowaniu podjęta została próba przedmiotowego wyodrębnienia tych wód, zidentyfikowania charakterystycznego dla nich kontekstu prawnego i wreszcie – ustalenia ich statusu cywilnoprawnego. Na marginesie poruszono kwestie nabycia własności wód opadowych i roztopowych przez właścicieli nieruchomości oraz korzystania z tych wód.


Słowa kluczowe

woda; woda opadowa; woda roztopowa; własność; korzystanie

Bajkiewicz-Grabowska E., Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Gniewek E., Prawo rzeczowe, wyd. 11, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Górski M., Prawo ochrony środowiska, w: Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Difin, Warszawa 2002, s. 235–286.

Grzybowski S.M., Podstawowe zagadnienia stosunków własności w systemie prawa wodnego, w: T. Dybowski, S.M. Grzybowski, Z.K. Nowakowski, Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 9–108.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2006.

Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Kijowski D., Rzeczy i urządzenia publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, s. 427–480.

Kocot W.J., w: A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 28–37.

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2007.

Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, [Warszawa] 2012.

Mikosz R., Prawa do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami, w: System prawa prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2020, s. 187–255.

Nowakowski Z.K., Wpływ gospodarki wodnej na własność ziemi, w: T. Dybowski, S.M. Grzybowski, Z.K. Nowakowski, Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 221–345.

Rakoczy B., Prawo wodne. Praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Rakoczy B., Własność wód w prawie polskim, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 1, s. 9–28, https://doi.org/10.12775/PPOS.2013.001.

Rotko J., Własność i zarząd urządzeniami wodnymi w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Studia Prawnicze” 2014, nr 3, s. 85–117, https://doi.org/10.37232/sp.2014.3.4.

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., w: Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 229–232.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2023-01-31


KrzyżP. (2023). Status prawny wód opadowych i roztopowych. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-20. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.01.01

Paweł Bartłomiej Krzyż 
inspektor wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4339-704X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).