Przekazywanie danych na informatycznych nośnikach danych w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska

Jacek Krystek
https://orcid.org/0000-0002-7251-9675

Abstrakt

Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także inne ustawy z zakresu prawa ochrony środowiska przewidują, że w pewnych sytuacjach oprócz dokumentacji papierowej należy przedłożyć jej zapis na informatycznych nośnikach danych. Rozwiązanie to nie uwzględnia postępu w teleinformatyce i może rodzić różne praktyczne problemy natury technicznej.


Słowa kluczowe

informatyczne nośniki danych; decyzje środowiskowe

Andrzejewski W., Królikowski Z., Morzy T., Bazy danych i systemy informatyczne oraz ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce, w: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki techniczne, Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice 2010, s. 345–388.

Bar M., Jendrośka J., Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wolters Kluwer, LEX/el. 2016.

Bukowski Z., Art. 208, w: Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LexisNexis, LEX/el. 2013.

Dobrowolski G., Postępowania szczególne w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w: System prawa administracyjnego procesowego, t. 4, Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 620–642.

Gruszecki K., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. 3, Wolters Kluwer, LEX/el. 2020.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, LEX/el. 2019.

Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Presscom, Wrocław 2009.

Janowski J., Elektroniczna postać umowy, w: idem, Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym, LexisNexis, LEX/el. 2008.

Janowski J., Wpływ informatyzacji na kształtowanie się zasad prawnych na przykładzie zasady pisemności postępowań sądowych i administracyjnych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, z. 1, s. 307–316, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.307.

Klimek G., Art. 93, w: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, red. B. Rakoczy, Wolters Kluwer, LEX/el. 2015.

Klimek G., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego, w: Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, red. B. Rakoczy, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 63–80.

Kościółek A., Pojęcie elektronicznych czynności procesowych, w: eadem, Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, LEX/el. 2012.

Krystek J., Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Maj A., Przemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze, „Teksty z Ulicy” 2017, nr 18, s. 145–155.

Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Wolters Kluwer, LEX/el. 2022.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LexisNexis, LEX/el. 2010.

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013.

Wróbel A., Art. 64, w: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, LEX/el. 2022.

Pobierz

Opublikowane : 2023-02-07


KrystekJ. (2023). Przekazywanie danych na informatycznych nośnikach danych w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.01.03

Jacek Krystek  jacek.krystek@p.lodz.pl
Politechnika Łódzka  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7251-9675
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).